Suomalaisten ja nepalilaisten opettajien käsityksiä keinoista havaita matematiikan vaikeus ja keinoista tukea oppilasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074748
Title: Suomalaisten ja nepalilaisten opettajien käsityksiä keinoista havaita matematiikan vaikeus ja keinoista tukea oppilasta
Author: Jyrinsalo, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074748
http://hdl.handle.net/10138/191205
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study presents the comparative insight on: what are teachers' perceptions of mathematical difficulty and how do they recognize it and support their students. This thesis is a comparative study on one of the developed countries, Finland, versus one of the under-developed countries, Nepal, in the world. As different culture may have different ways to handle mathematical difficulty, the purpose of this study is to determine different methods to recognize mathematical difficulty and to support students other than Finnish teachers' methods. This study is a qualitative in nature and based on one to one interviews. Four Finnish class teachers and four Nepalese class teachers were interviewed. Seven of the teachers are currently teaching in the first six grades of the comprehensive school and one of the interviewed teachers teaches 8th grade. All of the finnish teachers have graduated as a master of behavioural science and have completed the teacher education. Three of the Nepalese teachers were licensed teachers. However, one of the teachers does not hold any degree on teacher education. The interviews were conducted in the beginning of 2017. As a data analysis, content analysis was conducted and the results were themed into main themes and upper- and lower themes. The findings suggest that Finnish teachers had more methods to identify students' mathematical difficulty than those of Nepalese teachers. Finnish teachers observe their students and their calculating methods; meanwhile nepalese teachers use test results as their main method to identify students' difficulty. As supporting methods Finnish teachers use for example, remedial instruction, concrete tools and placing students in to table groups in a way that every group has also weak and strong students. Nepalese teachers also use above-mentioned students placing into table groups. In addition, nepalese teachers tried to link the mathematical exercises into real life scenarios. Most of the interviewed teachers don't think that the teacher education they have got helped them either to recognize mathematical difficulty or to support the students who experience difficulty. Teachers say that working experience and talking with colleagues have helped them the most.Tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus suomalaisten ja nepalilaisten luokanopettajien käsityksiin matematiikan vaikeuden havaitsemisesta ja vaikeuksia kokevan oppilaan tukemisesta. Tutkimuksen avulla kartoitetaan yhden maailman kehittyneimmän maan, Suomen, ja yhden kehittymättömimmän maan, Nepalin, luokanopettajien käsityksiä. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää löytyykö suomalaisten opettajien matematiikan vaikeuden havainnointi- ja oppilaiden tukikeinojen lisäksi muita erilaisia keinoja havaitsemiseen ja tukemiseen. Opettajilla, jotka tulevat erilaisista kulttuuritaustoista, voi olla hyvin erilaiset keinot selvittää ja ratkaista ongelmia. Tutkielma on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin yksilöhaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä neljää suomalaista ja neljää nepalilaista opettajaa. Seitsemän haastateltavista opettaa tällä hetkellä alakoulussa ja yksi haastateltavista opettaa yläkoulussa. Kaikki suomalaiset haastateltavat ovat valmistuneet kasvatustieteiden maisteriksi ja saaneet luokanopettajan koulutuksen. Nepalilaisista opettajista kolme ovat suorittaneet opetuslisenssin, mutta yksi haastateltavista ei ole suorittanut mitään opintoja tai koulutuksia koskien opettamista. Haastattelut toteutettiin vuoden 2017 alussa. Aineiston analyysissä käytettiin sisällönanalyysiä ja vastaukset teemoiteltiin pääteemoihin sekä ylä- ja alaluokkiin. Tutkielmassa selvisi, että suomalaiset opettajilla oli enemmän keinoja ja resursseja huomata oppilaan matematiikan vaikeus kuin nepalilaisilla opettajilla. Suomalaiset opettajat havainnoivat oppilaita sekä seurasivat oppilaiden laskemisprosesseja kun taas nepalilaisten opettajien yleisin keino havaita vaikeus oli testien tulosten seuraaminen. Tukikeinoina suomalaiset opettajat käyttivät muun muassa tukiopetusta, konkreettisia apuvälineitä ja pöytäryhmiin järjestäytymistä niin, että jokaisessa ryhmässä oli sekä heikompia että osaavampia oppilaita. Myös nepalilaiset opettajat käyttivät edellä mainittua ryhmiin jakoa. Lisäksi nepalilaiset opettajat pyrkivät yhdistämään matematiikan tehtävät käytännön elämään. Suurin osa haastateltavista ei kokenut saamallaan opettajankoulutuksella olleen merkitystä heidän keinoihinsa havaita oppilaan matematiikan vaikeus tai keinoihin tukea oppilasta, jolla vaikeus on havaittu. Useimmat haastateltavista kertoivat opettajakokemuksen ja kollegoiden kanssa pohtimisen auttaneen heitä eniten.
Subject: matematiikan vaikeus
Suomi
Nepali
tuki
luokanopettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record