Opiskelu-uupumus ensimmäisen vuoden valtiotieteen opiskelijoiden pystyvyysuskomusten selittäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074775
Title: Opiskelu-uupumus ensimmäisen vuoden valtiotieteen opiskelijoiden pystyvyysuskomusten selittäjänä
Author: Jauhiainen, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074775
http://hdl.handle.net/10138/191206
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of this study was to examine the first year university students' study burnout and self-efficacy beliefs. The aim was to examine if study burnout explains students' self-efficacy beliefs and if students can be grouped according to their burnout and self-efficacy. In previous studies, burnout has been found to have negative effects on self-efficacy beliefs. Both study burnout and low self-efficacy have serious consequences for students' studies and well-being. Methods. Data were collected from the Faculty of Social Sciences at University of Helsinki. The participants were 209 first year bachelor students. The data were collected with HowULearn questionnaire that has been developed at the Centre for University Teaching and Learning, University of Helsinki. Factor analysis was used to form the sum variables and Pearson's correlation and linear regression were used for examining the relation between study burnout and self-efficacy beliefs. Groups were formed by hierarchical and k-means cluster analysis. Results and conclusions. Students did not feel themselves burnout and they reported high self-efficacy. Exhaustion and cynicism explained students' self-efficacy beliefs. Students could be grouped for two groups according to their burnout and self-efficacy beliefs. Most students were in a group were exhaustion and cynicism were low and self-efficacy was high.Tutkimuksen tavoite. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten uupuneita Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ja, miten he uskovat pärjäävänsä opinnoissaan. Tavoitteena on tutkia, selittääkö opiskelu-uupumus opiskelijoiden pystyvyysuskomuksia. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisiin ryhmiin opiskelijat voidaan jakaa heidän opiskelu-uupumuksensa ja pystyvyysuskomustensa perusteella. Uupumuksen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti pystyvyysuskomuksiin. Sekä opiskelu-uupumuksella että alhaisella minäpystyvyydellä on osoitettu olevan negatiivisia seurauksia sekä opiskelijan opinnoille että hyvinvoinnille. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijoilta. Aineisto kerätiin Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa HYPEssä laaditun HowULearn-kyselyjärjestelmän kautta. Aineisto koostui 209 opiskelijan vastauksisista. Summamuuttujat muodostettiin faktorianalyysillä, ja opiskelu-uupumuksen ja pystyvyysuskomusten yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen sekä lineaarisen regressioanalyysin avulla. Ryhmät muodostettiin hierarkkisen ja k-means – klusterianalyysimenetelmien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät keskimäärin olleet kovin uupuneita. Lisäksi opiskelijoilla oli keskimäärin korkea minäpystyvyys. Opiskelu-uupumuksen ulottuvuudet selittivät opiskelijoiden pystyvyysuskomuksia tilastollisesti merkitsevästi. Lisäksi opiskelijat voitiin jakaa kahteen ryhmään heidän opiskelu-uupumuksensa ja pystyvyysuskomustensa perusteella. Suurin osa opiskelijoista kuului ryhmään, jossa uupumusasteinen väsymys ja kyynisyys olivat matalat ja minäpystyvyys korkea.
Subject: pystyvyysuskomukset
opiskelu-uupumus
yliopisto-opinnot
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record