Opettajan sanallinen mallintaminen draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074731
Title: Opettajan sanallinen mallintaminen draamatunneilla
Author: Ruohoranta, Jeremias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074731
http://hdl.handle.net/10138/191208
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study is to find out how language modeling appears in primary school drama lessons taught by teachers who are specialized in drama. Language modeling includes dialogical teaching which is highlighted in the new Finnish curriculum via student orientation and co-operation. According to recent studies, dialogical teaching improves the pupils' involvement and motivation to study by increasing conversations and interactions in the classroom. Language modeling also includes physical modeling of the teacher's instructions and the reflection of the students' activities. In this study I use The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) as a meter which I have adapted to drama lessons. I used the CLASS-scoring system to find out what kind of values the drama teachers received with their two filmed drama lessons. I also estimate how suitable the CLASS-scoring system is in valuing language modelling in drama lessons. Methods. This study can be defined as a qualitative case study and the method was video analysis. I analysed eight drama lessons with my research partner. The drama lessons were filmed in 2013 and 2014. There were four teachers who each had two drama lessons. I analysed each lessons' language modelling with the CLASS-scoring system. Results and conclusions. All the drama teachers in this research received averages that were in the mid-range of the CLASS-scoring system. The teacher-led work phases of the drama lessons lowered the points of the whole lesson and student orientated work phases brought them up. Also the work phases where the teacher instructed the pupils by showing the example his-/herself, increased the points and the instructions were clearer. The CLASS-scoring system was well suited to simulating language modeling in the context of dialogue teaching and teacher's instructions.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten sanallinen mallintaminen näkyy draamakasvatukseen erikoistuneiden opettajaien draamatunneilla. Sanallisella mallintamisella tarkoitetaan dialogisuutta opetuksessa, jota korostetaan uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhteistoiminnallisuuden sekä oppilaslähtöisyyden kautta. Tutkimusten mukaan dialoginen opetus kasvattaa oppilaiden osallisuutta ja opiskelumotivaatiota lisäämällä keskustelua sekä vuorovaikutusta oppilaiden omista näkökulmista. Tämän lisäksi sanallinen mallintaminen pitää sisällään opettajan ohjeiden fyysistä mallintamista sekä oppilaiden toiminnan reflektoimista. Käytin tässä tutkimuksessa The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) –havainnointityökalua, jota olin muokannut draamatunteihin sopivaksi. CLASS-mittarin avulla selvitin, millaisia arvoja draamakasvatukseen erikoistuneet neljä opettajaa saivat kahdella videokuvatulla draamatunnillaan. Arvioin myös, kuinka CLASS-mittari soveltuu draamatuntien sanallisen mallintamisen mittaamiseen. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Käytin tutkimuksessa menetelmänä videoanalyysiä. Analysoimme tutkimusparini kanssa yhteensä kahdeksan vuosina 2013 ja 2014 kuvattua draamatuntia neljältä opettajalta siten, että tutkimusaineistoon kuului jokaiselta opettajalta kaksi oppituntia. CLASS-mittarilla analysoin draamaopettajien sanallisen mallintamisen arvoja kuvattujen draamatuntien pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki tutkimusaineiston draamaopettajat saivat draamatunneiltaan keskiarvot, jotka yltävät CLASS-mittarissa keskitasolle. Draamatuntien opettajajohtoiset työvaiheet laskivat koko tunnin pisteitä ja oppilaslähtöiset työvaiheet nostivat niitä. Oppilaslähtöisyyden lisäksi työvaiheet, joissa opettaja ohjeisti näyttäen itse esimerkkiä, nostivat pisteitä ja ohjeistus oli selkeämpi. CLASS-mittari soveltui hyvin sanallisen mallintamisen mittaamiseen dialogisen opetuksen sekä opettajan ohjeistamistilanteiden osalta.
Subject: draama
draamakasvatus
luovuus
dialoginen opetus
sanallinen mallintaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record