Luokanopettajien minäpystyvyys ja työssäjaksaminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074737
Titel: Luokanopettajien minäpystyvyys ja työssäjaksaminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
Sekundär titel: Teachers' self-efficacy and job satisfaction in home-school partnership
Författare: Liinakoski, Laura
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074737
http://hdl.handle.net/10138/191209
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Goals. The theoretical background of this study consists of two main factors. The first part of the theoretical background presents definitions, goals and problems that are set to home-school partnership in the Finnish curriculum and other key theories. The other part of the theoretical background presents concept of self-efficacy as it appears in theories found and created by Albert Bandura (1997). In this study, the concept of self-efficacy is also linked to job satisfaction. Earlier studies have examined the relationship between self-efficacy and, for example, job satisfaction, work experience and feedback which teachers receive from the parents of their students. The strongly highlighted importance of home-school partnership and teachers role in building that relationship are the basis of this study. The main goal is to examine the level of self-efficacy that teachers feel they have when building partnership between home and school. In other words, the goal is to find out do teachers feel they have the capability to build the kind of relationship with parents as it's determined to be. Other question of interest is to find out what are the factors in home-school partnership that teachers feel effecting their self-efficacy and job satisfaction. Methods. The data of this study was collected with network based open questionnaire. In February and March 2017 12 elementary school teachers from seven different schools in Helsinki answered the open questionnaire. The questionnaire included 11 open questions concerning teachers self-efficacy beliefs and job satisfaction as they appear from home-school partnership's point of view. Because the nature of this study underlines teachers experiences, phenomenographic research method was the best choice for analyzing the data of this study. This way the viewpoint of teachers would be presented as authentic as possible. Results and conclusions. The results of this study show that the group of teachers in this study feel that they mainly do have the capability to build quality home-school partnership by promoting trust between school and home, communicating kindly, listening and being flexible and honest. They felt that the strength of their efficacy beliefs were effected by actions of parents and also by environmental factors like supervisory support. Teachers also felt that they have the possibility to effect their self-efficacy by their own actions.Tavoitteet. Tämän tutkielman teoreettinen tausta koostuu kahdesta päätekijästä. Yhtenä pääteoriana toimii kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet, määritelmät, tavat ja haasteet, joita on tarkasteltu esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä muiden yhteistyötä käsittelevien keskeisten teosten ja oppaiden kautta. Toisena pääteoriana toimii Albert Banduran (1997) minäpystyvyysteoria, joka on tässä tutkielmassa kytketty lisäksi työssäjaksamiseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat kartoittaneet opettajan minäpystyvyyden yhteyttä esimerkiksi työssäviihtymiseen, sukupuoleen, työkokemukseen ja oppilaiden vanhemmilta saatavaan palautteeseen. Kodin ja koulun yhteistyön voimakkaasti korostettu tärkeys ja opettajan rooli yhteistyön rakentamisessa toimivat tämän tutkielman lähtökohtina. Tutkielman tavoitteena on tuoda esille opettajan pystyvyyskäsityksiä kodin ja koulun välisen yhteistyön rakentamisesta, eli selvittää kokevatko opettajat pystyvänsä rakentamaan yhteistyölle asetettujen määritelmien kaltaista kumppanuutta kodin ja koulun välille. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää tarkemmin, mitkä tekijät kodin ja koulun välisessä yhteistyössä opettajien kokemusten mukaan vaikuttavat heidän minäpystyvyyden tunteeseensa ja työssäjaksamiseensa. Menetelmät. Tämän tutkielman aineisto kerättiin avoimen kyselylomakkeen avulla, johon vastasi helmi- ja maaliskuun 2017 aikana 12 alakoulun luokanopettajaa seitsemästä eri helsinkiläisestä koulusta. Verkkokyselylomake sisälsi 11 avointa kysymystä liittyen opettajien pystyvyyskokemuksiin ja työssäjaksamiseen kodin ja koulun välisen yhteistyön näkökulmasta. Tutkielman kokemuksellisuutta painottavan luonteen vuoksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografinen aineistonanalyysimenetelmä, jotta opettajien kokemusten ja käsitysten väliset erot ja yhtäläisyydet tulisivat mahdollisimman aidosti esille. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että tutkittavat luokanopettajat kokivat pääasiassa pystyvänsä rakentamaan laadukasta ja toimivaa yhteistyötä kodin ja koulun välille toimien luottamuksellisesti, rehellisesti, joustavasti sekä kuunnellen ja viestien ystävällisesti. He kokivat huoltajien toiminnan ja ympäristöllisten tekijöiden, kuten esimiehen ja työyhteisön tuen vaikuttavan heidän pystyvyyteensä ja työssäjaksamiseensa. Opettajat kokivat myös omalla toiminnallaan olevan vaikutusta heidän pystyvyydentunteeseensa.
Subject: kodin ja koulun yhteistyö
minäpystyvyys
työssäjaksaminen


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post