Tarkkaavaisuuden ja harjoittelumäärien vaikutus autourheilijoiden huippusuorituksiin sekä koulumenestykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074738
Title: Tarkkaavaisuuden ja harjoittelumäärien vaikutus autourheilijoiden huippusuorituksiin sekä koulumenestykseen
Alternative title: How Attention and Career Practice Days Affect Racing Drivers' Expert Performances and School Success
Author: Karjalainen, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074738
http://hdl.handle.net/10138/191211
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Expert performances and expertise are interesting topics from a layman's as well as a researcher's point of view. According to the expertise theory and the theory of achieving expert performance at least 10 years of regular and intensive practice is needed to reach the international top level and to attain an appreciated position in one's own field. Besides practice also learning and attention enabling it are prerequisites for developing performances. Attention plays an important role in learning, and it has been tested at schools especially among young school children. The earlier studies examining the connection in question show that with the help of an attention concentration test the future school success of children can be estimated (e.g. Hotulainen, Thuneberg, Hautamäki, Vainikainen, 2014). In this study the racing drivers' attention was measured by using the Attention Concentration Test (ACT) created by Ad van der Ven in 2005. In addition, their cognitive power of deduction was measured with the help of a Formula test dealing with topics of formula autosports. Furthermore, a comparison was made in order to see if there was any connection between the number of career practice days and the logical reasoning. The purpose of the study was to find out how the number of races and career practice days of the racing drivers affected their success in autosports, and to compare the results with the expertise theory. It was also studied how attention is connected with expert performance and success both in autosports and in school, and whether the number of career practice days in autosports have any impact on the results of the ACT test. Furthermore the racing drivers' estimates of their own driving skills were compared with their success in racing. The AKK-Motorsport's junior team group, who represent Finnish top level, was chosen as the target group of the study. Thirteen drivers aged 13 to 21 participated in the study with four of them racing in touring and formula series and nine in different karting series. The results gained in the study showed there was no significant connection between attention and success in school or racing. However, the number of career practice days had a statistically significant connection to success in racing. Those having driven more during their career succeeded better than those having driven less. In the Formula-themed test measuring the logical power of deduction the most experienced drivers succeeded best. The young racing drivers' self-concept and awareness of their own strengths were more accurate when their estimates of their own driving skills were directly connected with their success in racing.Huippusuoritukset ja asiantuntijuus ovat kiinnostavia aihepiirejä niin kadunmiehen kuin tutkijankin näkökulmasta. Asiantuntijuusteorian ja huippusuorituksen kehittymisteorian mukaan yksilö tarvitsee vähintään kymmenen vuotta säännöllistä ja intensiivistä harjoittelua alansa kansainvälisen huipun tai arvostetun aseman saavuttamiseksi. Harjoittelun lisäksi myös oppiminen ja sen mahdollistava tarkkaavaisuus ovat edellytyksinä kehittyville suorituksille. Tarkkaavaisuudella on suuri merkitys oppimiseen ja sitä on testattu kouluissa, etenkin nuorilla kouluikäisillä. Aikaisemmat kyseistä yhteyttä tarkastelleet tutkimukset osoittavat, että tarkkaavaisuustesteillä voidaan ennustaa lasten tulevaa koulumenestystä (esim. Hotulainen, Thuneberg, Hautamäki, Vainikainen, 2014). Tässä tutkimuksessa mitattiin autourheilijoiden tarkkaavaisuutta Ad van der Venin vuonna 2005 luomalla Attention Concentration Test (ACT) -tarkkaavaisuustestillä, ja lisäksi teetettiin kognitiivista päättelykykyä mittaava autourheiluaiheinen Formulatesti, sekä verrattiin nuorten autourheilijoiden harrastusvuosien määrän yhteyttä loogiseen päättelykykyyn. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten nuorten autourheilijoiden harjoittelu- ja kilpailumäärät koko uran ajalta ovat yhteydessä heidän menestymiseensä autourheilussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten tarkkaavaisuus yhtenä ominaisuutena on yhteydessä huippusuorituksiin ja menestymiseen autourheilussa sekä koulussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, ovatko autourheilun harrastusvuosimäärät yhteydessä tarkkaavaisuustestin tuloksiin. Yhtenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin myös, miten nuorten arviot omasta ajotaidostaan olivat yhteydessä heidän kilpailumenestykseensä. Tutkimuskohteeksi valikoitui Autourheilun Kansallisen Keskusliiton (AKK) nuorisomaajoukkueryhmä, joka edustaa oman lajinsa suomalaista huippua. Tutkimukseen osallistui 13 iältään 13–21-vuotiasta kuljettajaa. Pienen otoksen takia yhteyksien ja ryhmittelyjen testaamiseen käytettiin ei-parametrisiä tilastoanalyysimenetelmiä. Tutkimuksen tulosten perusteella tarkkaavaisuustestillä ei ollut merkitsevää yhteyttä koulu- ja autourheilumenestykseen. Har-joittelumäärillä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys kilpailumenestykseen. Uransa aikana enemmän ajaneet menestyivät paremmin autourheilussa. Formula-aiheisessa päättelykykytestissä parhaiten pärjäsivät kokeneimmat kuljettajat. Nuorten autourheilijoiden minäkäsitys ja tietoisuus omista vahvuuksistaan pitivät paremmin paikkansa silloin, kun arviot omasta ajotaidosta olivat suorasti yhteydessä heidän kilpailumenestykseensä.
Subject: autourheilu
huippusuoritus
tarkkaavaisuus
tarkkaavaisuustesti
asiantuntijuusteoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
henri_karjalainen_pg_2017.pdf 715.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record