"Niin kun uskaltaa tehdä jotain" : Tapaustutkimus luokan rohkeudesta ryhmäytymisen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074762
Title: "Niin kun uskaltaa tehdä jotain" : Tapaustutkimus luokan rohkeudesta ryhmäytymisen tukena
Author: Koivu, Anni-Kaisa Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074762
http://hdl.handle.net/10138/191212
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. As a special education teacher, I consider the welfare of the students in school to be important. Forming the class into a group of students that can work well together and have positive atmosphere to support learning. Research has shown that emphasizing courage has improved the social relationships between students and it is assumed to also support the group processes in the class. The research question of the study is to see how can courage as a character strength support the group processes in the class. The objective of the study is to figure out how the students experience courage and how courage appears during group work in drama lesson. Methods. The study was qualitative case study. The target group of the case study was a third grade special education class of ten students. The empirical evidence of the study was gathered from three different source materials: sociometric measurements done at three different points during the research period, student interviews, and drama lessons in small groups. The analysis was based on group theories of social psychology, positive psychological definitions of courage and the fields of learning in drama education. Results and Conclusions. The students of the special education class that were observed in the study proved to be brave and compassionate. They showed a growth mindset towards the idea of increasing and developing their courage. These qualities supported the interaction among the students in the class. Drama as a cooperative learning method supported the development of student interaction, a positive atmosphere, and proved to be effective for teaching and improving character strengths.Tavoitteet. Erityisluokanopettajana pidän tärkeänä tukea oppilaiden kouluhyvinvointia. Toimiva ryhmä ja myönteinen ilmapiiri tukevat oppimista. Rohkeuden on todettu edistävän sosiaalisia suhteita ja sen voidaan olettaa tukevan luokan ryhmäytymistä. Tutkimuksessa kysytään, miten rohkeus luonteenvahvuutena tukee luokan ryhmäytymistä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tutkimuksen kohteena olevan luokan oppilaiden ryhmäytyminen kehittyy, miten oppilaat kokevat oman rohkeutensa ja miten oppilaiden rohkeus näkyy ryhmässä draamatuntien aikana. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena oli kolmannen luokka-asteen erityisluokka, jossa oli kymmenen oppilasta. Tutkimuksessa yhdistyivät luokassa kerätyt kolme aineistoa: kolmena ajankohtana toteutetut sosiometriset mittaukset, oppilaiden haastattelut ja pienryhmissä toteutettu draamatyöskentely. Aineisto on analysoitu sosiaalipsykologian ryhmäteorioiden, positiivisen psykologian rohkeuden määritelmien ja draamakasvatuksen oppimisalueiden avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen kohteena olleen erityisluokan oppilaat osoittautuivat rohkeiksi ja myötätuntoisiksi. Heillä on kasvunasennetta rohkeuden kasvattamista kohtaan. Nämä ominaisuudet tukivat luokan vuorovaikutusta. Draamakasvatus yhteistoiminnallisena oppimismenetelmänä tukiryhmän vuorovaikutuksen kehittymistä, myönteistä ilmapiiriä ja oli onnistunut valinta vahvuusopetuksen menetelmäksi.
Subject: rohkeus
ryhmä
tapaustutkimus
positiivinen pedagogiikka
draamakasvatus
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record