Hyvää elämää etsimässä : Tapaustutkimus neljän elämänkatsomustiedon opettajan käsityksistä elämänkatsomustiedon opetuksesta ja arvioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074726
Title: Hyvää elämää etsimässä : Tapaustutkimus neljän elämänkatsomustiedon opettajan käsityksistä elämänkatsomustiedon opetuksesta ja arvioinnista
Author: Penttinen, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074726
http://hdl.handle.net/10138/191213
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this bachelor's thesis is to gain new information on primary school life stance educator's views on assessment. Life stance education assessment has been a neglected research topic. Previous research has shown that the subject is stil not fully equal compared to older school subjects. The reason I chose this topic for my masters's thesis is to increase the knowledge on life stance education assessment and teaching. The research task of this thesis is to sort out and analyse the life stance education assessment and teaching views of four teachers. The research questions of this thesis were "What areas of learning the interviewed teachers stressed in their teaching of life stance education?" "What were the most important assessed objectives in life stance education according to the interviewed teachers?", "How the interviewed teachers assess the learning of life stance education?" and "What challenging factors on their teaching and assessment of life stance education have the teacher's faced?" This thesis was a qualitative case study, in which four life stance educators were interviewed. Teachers were from the Greater Helsinki area and the interviews were semi-structured theme interviews. Research material, which was gathered by interviewing research subjects, was analysed with theory-guided content analysis and data based content analysis. There were three frameworks for analysis, one built from National core curriculum's concept of learning and the other was life stance education's assessment criteria for sixth graders. Third framework was based on literature of assessment. From the results of this master's thesis can be deduced that the size of the class and prior experience in teaching life stance education affect both the teachers' concept of learning and the objectives they stressed in their teaching. Life stance education was considered an under-appreciated school subject and the interviewed teachers lacked resources. Teachers used both formative and summative styles of assessment and size of the class was a factor in the assessment too. The practical benefits of this research might be in the extra knowledge gained for teaching of life stance education and its assessment.Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli saada lisätietoa elämänkatsomustietoa opettavien alakoulun opettajien opetus– ja arviointikäsityksistä. Elämänkatsomustiedon arviointia on tutkittu vähän ja aiemmat tutkimukset osoittavat oppiaineen olevan vieläkin osin epätasa-arvoisessa asemassa alakoulun oppiainehierarkiassa. Syy aiheen tutkimiseen oli haluni kasvattaa omaa ja muiden tietoa elämänkatsomustiedon arviointikäytänteistä. Tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää ja analysoida neljän opettajan käsityksiä elämänkatsomustiedon opetuksesta ja arvioimisesta. Tutkimuskysymyksinä olivat "Mitä oppimisen osa-alueita haastatellut opettajat painottavat elämänkatsomustiedon opetuksessaan?", "Mitä haastatellut opettajat pitävät elämänkatsomustiedon tärkeimpinä arvioitavina tavoitteina?", "Miten opettajat arvioivat elämänkatsomustiedon oppimistuloksia?" ja "Mitä elämänkatsomustiedon arviointia ja opetusta vaikeuttavia asioita opettajat ovat kohdanneet?" Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa haastateltiin neljää elämänkatsomustiedon opettajaa pääkaupunkiseudulta ja Helsingin seudulta. Opettajia oli kolme alakoulun opettajaa ja yksi pätevä aineenopettaja. Haastattelijoiden opetusryhmät ja koulut olivat keskenään erilaiset. Haastattelutyyppinä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastatteluilla kerättyä aineistoa analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla ja yhdessä tutkimuskysymyksessä aineistolähtöisellä sisällönanalyysina. Analyysirunkoina toimivat vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsityksen perusteella rakennettu analyysirunko, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 elämänkatsomustiedon kuudennen vuosiluokan päättöarvioinnin arviointikriteerit ja arviointikirjallisuuden perusteella rakennettu analyysirunko. Pro gradu –tutkielman tuloksista voidaan päätellä opetusryhmän koon ja opetuskokemuksen vaikuttavan niin opettajien elämänkatsomustiedon oppimiskäsitykseen kuin heidän tärkeinä pitämiinsä tavoitteisiin ja arviointimenetelmiiin. Opettajat olivat kokeneet runsaasti niin resursseista, oppiaineen luonteesta kuin oppiaineen arvostuksesta kumpuavia haasteita. Tuloksien käytännön hyöty löytynee saadusta lisätiedosta opetusjärjestelyjen vaikutuksesta elämänkatsomustiedon opiskeluun ja opettamiseen. Elämänkatsomustiedon arviointipainotuksista saatiin myös lisää tutkimustietoa.
Subject: elämänkatsomustieto
arviointi
oppimiskäsitys
sisällönanalyysi
perusopetuksen opetussuunnitelma
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record