Opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmaa kartoittamassa : määrällinen tapaustutkimus 7.–9.luokkalaisten, lukiolaisten ja heidän opettajiensa tieto- ja oppimiskäsityksistä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074729
Julkaisun nimi: Opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmaa kartoittamassa : määrällinen tapaustutkimus 7.–9.luokkalaisten, lukiolaisten ja heidän opettajiensa tieto- ja oppimiskäsityksistä
Tekijä: Jokinen, Sonja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074729
http://hdl.handle.net/10138/191216
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: The aim of this study was to explore the epistemologies and conceptions of learning upper secondary school students (13-15-year-olds), high school students and their teachers express, and to compare the differences of these epistemologies and conceptions between the three groups. The theory of this thesis is based on earlier research related to epistemologies and conceptions of learning that suggest that epistemologies and conceptions of learning evolve with education and age towards a more sophisticated view of knowledge and learning. The data for this pilot study was collected from a small region in Finland in November 2015. The participants; upper secondary school students, high school students and their teachers (N=380), answered an online survey with two-part Likert-type statements measuring various kinds of epistemologies and conceptions of learning (collaboration, valuing metacognition, deep approach, surface approach and certain knowledge). The data was analyzed through looking at correlations and comparing the results of the three groups using ANOVA. The results of this study partly confirm previous study results of differences in epistemologies and conceptions of learning. Differences between secondary school students, high school students and teachers did occur, older students as well as the teachers tended to have more complex views of knowledge and learning. However, the results of the high school students suggest that they valued certain knowledge too, which is considered a less sophisticated epistemology. The results also show that the teachers valued collaboration and metacognition, but that the students didn't experience these two epistemologies to be practiced in class.Avsikten med denna forskning är att undersöka hurdana syner på kunskap och lärande ungdomar i grundskoleåldern (7.– 9.-klassister), gymnasiestuderanden och deras lärare har. Tidigare forskningar har påvisat att synen på kunskap och lärande har en tendens att med ålder och utveckling utvecklas från en okomplicerad och säker kunskaps- och inlärningssyn mot en mer sofistikerad syn som betonar förståelse av större helheter. I denna forskning utreds det om det finns skillnader mellan elever i olika skolstadier och högutbildade ämneslärare. I denna kvantitativa fallstudie deltog 7.– 9.-klassister, gymnasiestuderande och lärare från samma ort (N=380) genom att svara på ett elektroniskt frågeformulär i november 2015. Frågeformuläret bestod av 62 tudelade attitydpåståenden som mätte olika slags syner på kunskap och lärande (social gemenskap, uppskattning av metakognition, djupinlärning, ytinlärning och säker kunskap). Den första delen av påståendet mätte en allmän syn på kunskap/lärande, den andra delen hur synen tillämpas i skolan. Sambanden mellan de olika synerna på kunskap och lärande studerades med korrelationer, och med hjälp av en variansanalys (ANOVA) mättes skillnaderna mellan de olika grupperna. Forskningsresultaten stärker delvis tidigare forskningars resultat om att det finns skillnader i synerna på kunskap och lärande mellan individer i olik ålder och med olik utbildning. Fastän synerna på kunskap och lärande generellt sett var mer komplexa och sofistikerade ju äldre och utbildade individerna var, visade gymnasieleverna en uppskattning av säker kunskap, som anses vara en mindre sofistikerad kunskapssyn. Resultaten indikerar också att lärarna uppskattade social gemenskap och metakognition, men att eleverna inte upplevde att de skulle arbeta enligt dessa kunskapssyner i skolan.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia tieto- ja oppimiskäsityksiä peruskouluikäisillä (7.–9.-luokkalaiset), lukioikäisillä opiskelijoilla ja heidän opettajillansa on, sekä vertailla näiden kolmen ryhmän tieto- ja oppimiskäsityksiä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tieto- ja oppimiskäsityksillä on taipumus muuttua yksinkertaisesta ja varmasta monimutkaisemmaksi ja ymmärrystä painottavaksi koulutuksen ja iän myötä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko eroja olemassa eri-ikäisten opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen opettajien välillä. Tutkimukseen osallistui 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, lukioikäisiä opiskelijoita sekä opettajia samalta paikkakunnalta (N=380). Aineisto kerättiin määrällisesti, sähköisenä kyselynä marraskuussa 2015. Kyselyn summamuuttujat koostuivat 62 kaksiosaisista asenneväittämistä, jotka mittasivat erilaisia tieto- ja oppimiskäsityksiä (yhteisöllisyys, metakognition arvostaminen, syväsuuntautunut oppiminen, pintasuuntautunut oppiminen, varma tieto) sekä käsitysten mukaista käytännön toimintaa koulussa. Tieto- ja oppimiskäsitysten välisiä yhteyksiä katsottiin korrelaatioiden avulla ja ryhmien välisiä eroja tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Tutkimuksen tulokset vahvistavat osittain aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että eri-ikäisten ja eri koulutustason yksiöiden välillä on tieto- ja oppimiskäsitysten suhteen eroja. Vaikka tieto- ja oppimiskäsitykset yleisesti ottaen olivat monitahoisempia ja "kehittyneempiä" mitä vanhempia ja koulutetumpia yksilöt olivat, osoittivat lukiolaisten tulokset korkeaa varman tiedon arvostamista. Varma tieto käsitettiin yleensä yksinkertaisempana tieto- ja oppimiskäsityksenä. Tulokset osoittivat myös, että vaikka opettajat arvostivat metakognitiota ja yhteisöllisyyttä, oppilaat eivät kokeneet koulussa työskenneltävän näiden käsitysten mukaisesti.
Avainsanat: syn på kunskap
syn på lärande
föreställningar
epistemology
conceptions of learning
beliefs
Asiasanat (yso): oppimiskäsitykset
tietokäsitykset
uskomukset


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot