Luokanopettajien käsityksiä hyvästä liikunnanopetuksesta alkuopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074728
Title: Luokanopettajien käsityksiä hyvästä liikunnanopetuksesta alkuopetuksessa
Author: Mäntyaho, Meri-Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074728
http://hdl.handle.net/10138/191217
Thesis level: master's thesis
Abstract: Physical activity has a major impact on children's growth and development. Positive movement experience in school can have an influence on lifelong continuation in physical activity. School-aged children spend a lot of time in schools and therefore teachers who teach physical education have a great responsibility on what kind of movement and physical activity experiences children gather during school day. Teachers' conceptions of what good physical education and good physical education teacher are influence their goal adjustment and content of instruction on their physical education. The aim of the present study is to describe what primary school teachers' conceptions of good physical education and good physical education teacher in elementary instruction consist of. In addition, this study tries to investigate how teachers' pedagogical thinking is expressed on their physical education. The methodology of this study is a qualitative research and the objective was to use a theme interview approach to formulate the results. The data of this research consists of five interviews of primary school teachers who teach or have taught physical education in elementary instruction. Four of the interviewees have accomplished a short secondary subject study in physical education (25 c) and one of them has taken an adapted physical activity instructor course (60 c). In addition, one of the five interviewees has taken subject-related studies in physical education (60c). The data was analysed by content analysis with phenomenographic approach. In addition, the researcher's own reflective approach is used. Teachers' conceptions of good physical education and physical education teacher in elementary instruction were varied. Fifteen different categories of the most highlighted conceptions were formed to describe good teaching and good teacher in the physical education of elementary instruction. These categories split into subject related descriptions: physical performance, versatility and methodicalness as well as into descriptions related to instruction climate and teacher's action: positivity, motivational, experiences of success, mental growth, coordination, differentiation, clear communication, performance and effectiveness, athletic lifestyle, patience and understanding, interest and assertiveness. Teachers' conceptions of good teaching in the physical education of elementary instruction could be seen either as thinking on action level or as thinking on 1st thinking level (object theories) depending on one's viewpoint of interpretation. The majority of the teachers' pedagogical thinking could be seen as thinking on 1st thinking level (object theories) though. Instead, no direct thinking on 2nd thinking level (metatheory) appeared.Liikunnalla on merkittävä vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Koulussa saadut myönteiset kokemukset liikunnasta voivat vaikuttaa liikunnallisten elämäntapojen syntymiseen. Koska lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa koulussa, on liikuntaa opettavilla opettajilla suuri vastuu siinä, millaisia kokemuksia lapset saavat liikkumisesta ja liikunnasta. Opettajien käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta ja hyvästä liikunnanopettajasta vaikuttavat heidän liikunnanopetuksensa tavoitteenasetteluun sekä opetussisältöihin. Tämän tutkielman tehtävänä on kartoittaa, mitkä ovat liikuntaa opettavien luokanopettajien käsitykset hyvästä alkuopetuksen liikunnanopetuksesta ja -opettajasta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten pedagoginen ajattelu ilmenee heidän liikunnanopetuksessaan. Opettajien näkemyksiä peilataan Kansasen (2004) pedagogisen ajattelun tasomalliin nähden. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostui yhteensä viidestä alkuopetuksessa liikuntaa opettavan luokanopettajan teemahaastattelusta. Haastateltavista neljä on suorittanut liikunnan lyhyen sivuaineen (25 op), joista yksi on sen lisäksi käynyt erityisryhmien liikunnanohjaajan koulutuksen (60 op), ja yksi on suorittanut liikunnan aineopinnot eli pitkän sivuaineen (60 op). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin fenomenografisen lähestymistavan avulla. Lisäksi analyysissä hyödynnettiin tutkijan omaa pohdiskelevaa lähestymistapaa. Opettajien käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta sekä opettajasta alkuopetuksessa vaihtelivat jonkin verran. Opettajien eniten esille tuomista käsityksistä muodostui kuitenkin yhteensä 15 kategoriaa kuvaamaan hyvää alkuopetuksen liikunnanopetusta sekä opettajaa. Nämä kuvaukset jakautuivat vielä oppiainetta koskeviksi kuvauksi: fyysinen toimintakyky, monipuolisuus ja suunnitelmallisuus, sekä opetuksen ilmapiiriä ja opettajan toimintatapoja koskeviksi kuvauksiksi: myönteisyys, motivoivuus, onnistumisen kokemukset, ihmisenä kasvu, yhteistoiminnallisuus, eriyttäminen, selkeä viestintä, toiminnallisuus ja tehokkuus, liikunnallinen elämäntapa, kärsivällisyys ja ymmärrys, innokkuus sekä jämäkkyys. Tämän tutkielman tulokset opettajien pedagogisesta ajattelusta olivat monitulkintaisia. Opettajien käsitykset liikunnanopetuksesta voitiin nähdä joko toimintatason tai objektiteoriatason ajatteluna riippuen tulkintanäkökulmasta. Suurin osa opettajien esittämistä näkemyksistä voitiin nähdä objektiteoriatason ajatteluna. Sen sijaan metateoriatason ajattelua ei suoranaisesti tullut esille.
Subject: alkuopetus
liikuntakasvatus
liikunnanopetus
käsitykset
opettajan pedagoginen ajattelu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record