"Virheiden kautta voittoon" : noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja persoonallisuuspiirteitä mokatilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074725
Title: "Virheiden kautta voittoon" : noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja persoonallisuuspiirteitä mokatilanteissa
Alternative title: Coping strategies and personality traits of novice class teachers while making professional mistakes
Author: Korkonen, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074725
http://hdl.handle.net/10138/191219
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella noviisiluokanopettajien selviytymisstrategioita ja niiden yhteyttä kyseisten opettajien persoonallisuuteen mokatilanteissa. Tutkimusta ohjaavat tutkimustehtävät kuten a) miten noviisiluokanopettajat kokevat mokaamisen, b) minkälaisia selviytymisstrategioita noviisiluokanopettajat käyttävät ja c) miten mokatilanteissa käytetyt selviytymisstrategiat ja noviisiluokanopettajan persoonallisuus korreloivat keskenään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että selviytymisstrategioiden valinnalla ja yksilön persoonallisuuden välillä on yhteys. Metodit. Tutkimuksen kohteena oli neljä noviisiluokanopettajaa, jotka olivat valmistuneet kahden vuoden sisällä. Teemahaastattelun ja persoonallisuuspiirrekyselyn avulla kerättyä aineistoa analysoitiin edelleen. Analysoimisessa hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä ja vertailuanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että sosiaalisuuteen nojaavat selviytymisstrategiat olivat suosittuja noviisiluokanopettajien keskuudessa, sillä jokainen noviisiluokanopettaja pyrki turvautumaan mokatilanteessa vertaistukeen. Työssä jaksamisen kannalta sosiaaliset selviytymisstrategiat koettiin tärkeiksi ja siksi vertaistuen saatavuutta tulee jatkossa edistää opettajien työyhteisöissä.Objectives. The aim of this study was to examine the connection between coping strategies and personality traits of novice class teachers while handling mistakes. Accordingly, the more accurate research questions concerned a) the experience of making a mistake among novice class teachers, b) the nature of the coping strategies used in mistake-handling and c) the correlation between chosen coping strategies and the personality traits of novice class teachers. Earlier research has shown the connection between coping strategies and personality. Methods. The subjects of this study were four novice class teachers who had graduated from the faculty of education within two years. The material of this research was collected through a theme interview and a personality trait inquiry. The material was then analyzed with the help of theory-based content analysis and comparison analysis. Results and conclusions. The results indicated that social coping strategies were popular among the novice class teachers. All of the subjects seemed to rely on social support while coping with errors. These social coping strategies were seen crucial to the occupational wellbeing. Therefore, the accessibility of social coping strategies must be enhanced in the work communities in the future.
Subject: selviytymisstrategia
persoonallisuus
luokanopettaja
noviisi
moka
virhe


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KORKONEN_pro_gradu.pdf 1.540Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record