"Tuntuu, ettei ne ihmiset oo enää läsnä, vaan ne on kaikkialla." : älypuhelimet, media ja vuorovaikutus nuorten aikuisten puheessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Mustajärvi, Marita
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074767
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191220
dc.description.abstract The aim of this thesis is to study the way young adults talk about smartphones and social media as a part of social interaction within the theoretical framework of cultural studies and social psychology. The point of reading way is based on social constructive discourse combined with the concepts of social interaction, social identity and discursive experience. Even though the young adults' use of smartphones has been previously studied, the views of the users themselves have been neglected along with the ways how using smartphones affect social interaction. Seven people aged between 18 and 23 were interviewed for this thesis. The interviews were recorded and transcribed. A discourse analysis was made of the transcriptions by using a method based on social constructionism. The goal was to find the underlying structures which either enable individuals to think about sociability in a certain way or prevent them from doing so. The social lives of young adults, of which smartphones are an integral part, are shaped by many factors. In order to belong to a certain social group, a young adult must embrace the norms, conventions, and habits shared by the other members of the group. While doing so, they keep reaffirming the social protocols of their group. Any deviations are remarked upon and the fear of becoming an outcast for breaking the rules is real. Using social media with smartphones enables social interaction over long distances, but at the same time it might make being fully present in the here and now more complicated. A young adult is no longer present here, but everywhere. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä kulttuurintutkimuksellista sekä sosiaalipsykologista näkökulmia yhdistellen nuorten aikuisten puheeseen älypuhelimista ja sosiaalisesta mediasta osana vuorovaikutustilanteita. Tutkimuksessa hyödynnetään lukutapana sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvaa diskursiivista luentaa, joka yhdistyy sosiaalisen vuorovaikutuksen, sosiaalisen identiteetin ja diskursiivisen kokemuksen käsitteisiin. Vaikka nuorten aikuisten älypuhelimen käyttöä on tutkittu jo jonkin verran, on näkökulmista jäänyt uupumaan nuoren aikuisen oma näkökulma ja se, millaisia seurauksia älypuhelimen käytöllä on sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää 18-23-vuotiasta nuorta aikuista. Haastatellut hankittiin osittain hyödyntäen lumipallotekniikkaa. Aineisto tuotettiin äänittämällä ja litteroimalla haastattelutilanteiden puhetta ja ne analysoitiin sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvaa diskursiivista analyysiä hyödyntäen. Tarkoitus oli etsiä niitä taustalla olevia rakenteita, jotka mahdollistavat tai tekevät mahdottomaksi yksilön tavan ajatella tietyllä tavalla sosiaalisuudesta. Nuorten aikuisten sosiaalisuutta, johon älypuhelin kuuluu kiinteänä osana, raamittavat monenlaiset tekijät. Kuuluakseen tiettyyn sosiaalisen ryhmään nuoren aikuisen on toteutettava niitä normeja, konventioita ja tapoja, joita myös muut ryhmään kuuluvat toteuttavat. Näin nuori aikuinen uusintaa myös samalla ryhmänsä toimintatapoja. Poikkeamista muistutetaan ja jos yhdistävästä toiminnasta luopuu, on pelko ulkopuolelle jäämisestä todellinen. Älypuhelimen kautta käytettävä sosiaalinen media mahdollistaa vuorovaikutuksen kauas, mutta samaan aikaan se haastaa läsnäolon tässä ja nyt. Nuori aikuinen ei siis ole läsnä vaan kaikkialla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject älypuhelin fi
dc.subject sosiaalinen media fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.title "Tuntuu, ettei ne ihmiset oo enää läsnä, vaan ne on kaikkialla." : älypuhelimet, media ja vuorovaikutus nuorten aikuisten puheessa fi
dc.title.alternative "It feels like, peoples are no longer present here, but everywhere." : Smartphones, media and interaction in young adult speech en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso älypuhelimet
dc.subject.yso media
dc.subject.yso sosiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.yso media
dc.subject.yso social interaktion
dc.subject.yso ungdomar
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074767

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Marita Mustajärvi.pdf 971.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record