Toimijuuden modaliteetit lasten puheessa : Haastatteluja teemakansioiden äärellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074792
Title: Toimijuuden modaliteetit lasten puheessa : Haastatteluja teemakansioiden äärellä
Author: Vihmari-Henttonen, Elsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074792
http://hdl.handle.net/10138/191225
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of the study. This study's focus is on children's agency. The aim is to clarify which modalities of agency are manifested in children's speech, how children describe their life and experiences with the help of the modalities and how children use portfolios as an aid in the interviews. This study is based on the sociocultural view of learning in which it is seen that learning is tied to interaction with others in a specific cultural context and that cultural artefacts are used in all learning processes. Children's agency has been a central interest in educational sciences as it is seen to be an important element in all learning endeavours. Jyrkämä's (2008) theory of the modalities of agency serves as a theoretical tool to understand the different elements of a person's agency. The modalities are to know how, to feel, be able to, have to, to have the possibility and to want. In earlier studies it has been shown that documents of children's lives can serve as a tool for them to discuss their agency in wide variety. Methods. This study was conducted in a day care centre in Helsinki by interviewing six six-year-old children individually. The children were interviewed in December 2016 and in January 2017. Thematic portfolios that were collected from mainly adult led activities during the children's earlier year in day care were the subject of the discussions with children. The analysis of the data was conducted using content analysis method. Main results. The results show that all the modalities of agency were prominent in the children's speech, but the amount varied according to the modality and between children. The modality of knowing how was most manifested as children spoke mostly of what they had done or what they knew. The modality of to feel and to be able to could also be seen widely. The modality of To feel was attached mostly to what children appreciated and to be able to the fact that children weren't able to remember what the pictures were connected to. Children used the portfolios as an aid in their interaction in different ways. Mostly they used pointing to different elements to name them and to clarify their message. Documents of children's lives can give a good base for discussing children's experiences and for supporting children's agency. The discussions are dependent on the contents of the portfolio. For the documents to have more meaning to children, it would be important to document experiences that are important to children, involve them in the whole documentation process and use the documents as a base for discussions with children.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä toimijuuden modaliteetit esiintyvät lasten puheessa, miten lapset kuvaavat toimijuuden modaliteettien avulla toimintaansa ja toimijuuttaan sekä miten lapset käyttävät teemakansiota kertomisen tukena päiväkodin kontekstissa. Tutkimus nojaa sosiokulttuuriseen oppimisen teoriaan, jossa painotetaan oppimisen vuorovaikutuksellisuuden, aika- ja kulttuurisidonnaisuuden ohessa kulttuuristen välineiden keskeistä asemaa oppimisessa. Toimijuudesta ollaan kiinnostuneita myös kasvatustieteissä, sillä sen nähdään olevan keskeistä kaikessa oppimisessa. Tutkimuksen tärkeänä teoreettisena työkaluna toimii Jyrkämän (2008) teoria toimijuuden modaliteeteista. Modaliteetit ovat: mitä yksilö osaa, haluaa, tuntee, kykenee, voi ja mitä hänen täytyy tehdä. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että dokumentoidun aineiston avulla lasten on mahdollista ilmaista kokemaansa toimijuuttaan monipuolisesti. Menetelmät. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta esikouluikäistä lasta helsinkiläisessä päiväkodissa. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Haastattelut olivat avoimia strukturoimattomia yksilöhaastatteluja. Keskustelujen kohteena olleet päiväkodin henkilökunnan kokoamat lasten omat teemakansiot koostuivat pääosin päiväkodin ohjatun toiminnan aikana dokumentoidusta aineistosta. Aineisto analysoitiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten puheessa esiintyi kaikkia toimijuuden modaliteetteja. Modaliteettien esiintymisessä oli sekä määrällisiä että laadullisia eroja. Osata -modaliteetti esiintyi eniten, sillä lapset toivat haastattelussa pääosin esiin mitä ovat tehneet ja mitä he tietävät. Lasten puheessa esiintyi myös runsaasti tuntea -modalitettia sekä kyetä -modaliteettia. Tuntea -modaliteetti esiintyi lasten liittäessä mielihyvän tunnetta kansiossa oleviin visuaalisiin elementteihin. Kyetä -modaliteetti liittyi heidän kykenemättömyyteensä muistaa tapahtumia. Tämä saattoi osaltaan johtua siitä, että tapahtumista oli kulunut aikaa, eivätkä lapset olleet itse valinneet kansioon laitettavia dokumentteja. Lapset käyttivät teemakansioita kertomisen tukena eri tavoin. Pääosin lapset käyttivät sisällön osoittamista selventääkseen, mistä kertovat. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että dokumentoitu materiaali luo lasten kanssa käytäville keskusteluille ja toimijuuden tukemiselle hyvät mahdollisuudet. Koska dokumentit ohjaavat puheen sisältöjä, olisi tärkeää dokumentoida lapsille merkityksellisiä tilanteita, ottaa lapset mukaan dokumentointiprosessiin ja käyttää dokumentteja keskustelujen pohjana lasten kanssa.
Subject: varhaiskasvatus
toimijuus
toimijuuden modaliteetit
haastattelu
dokumentointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record