Luonteenvahvuusopetuksen interventio : Diskurssianalyyttinen tutkimus opettajien haastattelupuheesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074755
Title: Luonteenvahvuusopetuksen interventio : Diskurssianalyyttinen tutkimus opettajien haastattelupuheesta
Author: Erikivi, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074755
http://hdl.handle.net/10138/191226
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The aim of my research was to find out the experiences of the teachers involved in an intervention carried out in Espoo schools during the years 2015-2016 based on their descriptions. The research is part of the University of Helsinki's project aimed to find out whether the character strength teaching is appropriate for basic education. Character strengths are a current topic, and paying attention to strengths in teaching has already been mentioned in the new curriculum. Research on character strengths is part of the research of positive psychology and pedagogy. The strengths are originally based on ancient sources, among others the are tology of Aristotle. Researchers C. Peterson and M. Seligman have developed their own VIA philosophy, virtue and strength rating. This classification is also underlying in the character strength teaching. The material of my research was transcribed interviews. Seven teachers from three different schools were interviewed. The intervention included about six months' worth of material for teaching character strengths. As a research method I used discourse analysis. Teachers' speech emphasized the desire to know their students better, pausing and listening to a student. Their speech was very student centered. The teachers had adopted the message of positive pedagogy and character strength teaching. I found several discourses that I named as follows: the discourse of praise, the need for additional education, well-being, good interaction, the need to meet, and the discourses of doubt and challenges. According to my research the teachers felt that the intervention was a success and character strengths are an important area of basic education. As a conclusion I can say that teachers have the need for further training in order to have character strengths permanently as a part of their work. They need new ways of operating and thinking in order to survive in their profession.Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää Espoon kouluissa vuosina 2015–2016 suoritettuun interventioon liittyviä opettajien kokemuksia heidän kuvaustensa perusteella. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston hanketta, jolla pyritään selvittämään sopiiko luonteenvahvuusopetus perusopetukseen. Luonteenvahvuudet on ajankohtainen tutkimusaihe, ja oppilaiden vahvuuksien huomioiminen opetuksessa on jo mainittu uudessa opetussuunnitelmassa. Luonteenvahvuuksien tutkimus on osa positiivisen psykologian ja pedagogiikan tutkimusta. Luonteenvahvuudet perustuvat alunperin antiikin lähteisiin, mm. Aristoteleen hyveoppiin. Tutkijat C. Peterson ja M. Seligman ovat kehittäneet oman VIA-filosofian, hyve- ja vahvuusluokittelun. Tämä luokittelu on myös luonteenvahvuusopetuksen taustalla. Tutkimukseni aineistona olivat litteroidut haastattelut. Haastateltavia oli seitsemän opettajaa kolmesta eri koulusta. Interventio sisälsi noin puolen vuoden ajaksi valmiin luonteenvahvuusopetuksen materiaalin. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytin diskurssianalyysiä. Opettajien puheessa korostui halu tuntea oppilaansa paremmin, pysähtyä ja kuunnella oppilasta. Puhe oli hyvin oppilaskeskeistä. Opettajat olivat omaksuneet positiivisen pedagogiikan ja luonteenvahvuusopetuksen sanoman. Löysin haastatteluista useita eri diskursseja, jotka nimesin seuraavasti: ylistävän diskurssin, lisäkoulutustarve -diskurssin, hyvinvoinnin diskurssin, hyvän vuorovaikutuksen diskurssin, kohtaamisen merkitys ja tarvediskurssin sekä epäilyjen ja haasteiden diskurssin. Tutkimukseni osoittaa, että opettajat kokivat intervention onnistuneena ja luonteenvahvuusopetuksen tärkeänä osana peruskoulutusta. Johtopäätöksenä voi todeta, että saadakseen luonteenvahvuuskasvatuksen pysyvästi osaksi työtään opettajilla on tarve lisäkoulutukselle. He tarvitsevat uusia toiminta- ja ajatusmalleja selvitäkseen ammatissaan paremmin.
Subject: positive pedagogy
positive psychology
Character strengths and virtues
positiivinen pedagogiikka
hyveet
luonteenvahvuudet
luonteenvahvuusopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record