Kenttäpäiväkotiohjaajien ohjausajattelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074798
Title: Kenttäpäiväkotiohjaajien ohjausajattelu
Alternative title: The supervsion thinking of the school network teachers
Author: Kangasharju, Erja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074798
http://hdl.handle.net/10138/191230
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The objectives of the first task of this Master's thesis were to identify the University of Helsinki field school network teachers, their supervision theories, instructions and efforts taken to supervise. The second objective was to explore the impact of the teacher training provided by University of Helsinki to the supervisor's pedagogical thinking and performance. As the researcher, I also wanted to find out the views of the different supervisors in regard to successful training and the qualities of a good supervisor. The theoretical framework of the thesis is based on teacher training studies from Jyrhämä (2002), Krokfors (1997), Kiviniemi (1997), Väisänen & Silkelä (2000) and Liinamaa (2014). Whereas, the theoretical narrative is based on Säntti (2007) and Estola (1999). Methods. The research methods used in the thesis were surveys and questionnaires as well as the narrative "snowball" research methods to bringing real life context and biographical sections to the thesis. The surveyed audiences for the thesis were 32 supervisors of kindergarten teacher trainees from the metropolitan area and the three supervisors who have written biographies. Results and conclusions. The impact of the teacher training programme the field school network was significant, because changes took place in pedagogical thinking, in the performance and in the views of the instructions. Furthermore, the roles of the supervisors and the required teaching work became clearer, and the work styles became reflexive and dialogic. The supervisors emphasized the importance of finding the trainees' own teaching style and professional identity, but also have time reflect on their own work. Based on the findings, a succesful student-supervisor relationship was interactive, collaborative and based on two-way dialogue. Successful supervisors for teacher training have great interpersonal and collaboration skills, in addition to having the abilities listen and share their own experiences and ways of working. It is important that the supervisors are enthusiastic and passionate about their own work and as well as guiding teacher trainees. In addition to the above points, great teacher training supervisor are open, honest and trustworthy.Tämän pro gradu tutkielman ensimmäisenä tehtävänä ja tarkoituksena oli selvittää Helsingin yliopiston kenttäkouluverkostossa työskentelevien kenttäpäiväkotien lastentarhanopettajien ohjaajien ohjausajattelua, ohjausteorioita ja ohjauspyrkimyksiä. Tutkielman toisena tehtävänä oli kartoittaa Helsingin yliopiston kenttäkouluverkoston ohjaajakoulutuksen vaikutusta opetusharjoittelun ohjaajien pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan. Tutkielman tekijänä halusin selvittää myös ohjaajien näkemyksiä onnistuneesta opetusharjoittelusuhteesta ja hyvän ohjaajan ominaisuuksista. Tutkielmani nivoutuu mm. Jyrhämän (2002), Krokforsin (1997), Kiviniemen (1997), Väisäsen (2003), Väisänen & Silkelän (2000) ja Liinamaan (2014) opetusharjoitteluun liittyviin tutkimuksiin. Narratiivisen tutkimuksen osalta tutkielmani nivoutuu Säntin (2007) ja Estolan (1995) tutkimuksiin. Tämän tutkielman tutkimusmenetelminä käytettiin laadulliseen tutkimukseen kuuluvaa kyselylomaketta ja narratiivisen tutkimuksen lumipallomenetelmää, jonka avulla tutkielman tekijä sai elämäkerronnallisia kirjoituksia. Tutkimushenkilöinä olivat pääkaupunkiseudulla työskentelevät kenttäpäiväkotien lastentarhanopettajien opetus-harjoitteluiden 32 ohjaajaa ja kolme elämäkerrallisen kertomuksen kirjoittanutta ohjaajaa. Tutkielmastani voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä. Kenttäkouluverkoston ohjaajakoulutus oli merkittävää, koska muutokset tapahtuivat sekä ohjaajien pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa sekä näkemyksissä. Ohjaajien roolit ja ohjaustyön merkittävyys selkeytyi, työote muuttui reflektiivisemmäksi ja dialogisemmaksi. Ohjaajat painottivat ohjauspyrkimyksissään opiskelijan oman tavan ja tyylin löytämistä ja oman ammatti-identiteetin löytämistä sekä oman työn reflektointia. Onnistunut ohjaussuhde on vuorovaikutuksellista, keskustelevaa ja dialogista. Hyvä opetusharjoittelun ohjaaja omaa hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ja osaa kuunnella ja keskustella sekä toiminnastaan että itsestään. Ohjaaja on innostunut työstään ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Hyvän ohjaajan ominaisuuksia ovat avoimuus, rehellisyys ja luottamusta herättävä.
Subject: opetusharjoittelun ohjaus
käyttö- ja ohjausteoria
opettajan pedagoginen ajattelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record