Opettajien itsemyötätunto : Erityisopettajien itsemyötätunnon yhteys työuupumukseen, työn imuun ja työn merkityksellisyyden kokemuksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074759
Title: Opettajien itsemyötätunto : Erityisopettajien itsemyötätunnon yhteys työuupumukseen, työn imuun ja työn merkityksellisyyden kokemuksiin
Author: Kaarto, Raisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074759
http://hdl.handle.net/10138/191231
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The study examined teachers' self-compassion in relation to burnout, work engagement and the meaning of work. Previous studies have shown the positive effects of self-compassion on well-being. Little is known about the teachers' self-compassion and how it is related to work well-being. Studies have shown that a self-compassioned teacher has more positive attitudes towards inclusion and they are socio-emotionally more capable. Methods. The data was collected via an online questionnaire. The questionnaire was sent to special education students at the University of Helsinki. All the students had a degree in education, and at least three years of work experience in the education sector. Answers were received from 85 students. The questionnaire measured self-compassion, work engagement, meaning of work and burn out. The analysis of the data was done by statistical methods using the SPSS program. Results and conclusions. More than half (61.2%) of the respondents (N = 85) were in the group's average self-compassion level. The high self-compassion level was 14.1% of the respondents, and the low self-compassion level was up to about one quarter of the respondents (24.7%). A comparison between the three groups showed that the average level and high self-compassion level groups had better protection against burnout and higher work engagement than the low self-compassion teachers. The study showed that the meaning of work was in relation to self-compassion. High self-compassion level is in relation to lower burnout levels and higher work engagement. Teaching self-compassion skills to future teachers improves the well-being of teachers and could lower their levels of burnout. Teachers' well-being also increases the well-being of students.Tavoitteet. Tutkimuksessa pyritään selvittämään erityisopettajien itsemyötätunnon yhteyttä työuupumukseen, työn imuun ja työn merkitykseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet itsemyötätunnon myönteiset vaikutukset hyvinvoinnille. Opettajien itsemyötätuntoa on toistaiseksi tutkittu niukasti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että itsemyötätuntoinen opettaja on sosioemotionaalisesti kyvykkäämpi ja suhtautuu inkluusioon myönteisemmin. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella. Kysely lähetettiin Helsingin yliopiston erillisiä erityisopettajaopintoja tekeville opiskelijoille (N=200), joilla oli pohjakoulutuksena jokin kasvatustieteellinen tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus opetusalalta. Vastaukset saatiin 85:ltä opiskelijalta. Kyselymittareilla kartoitettiin vastanneiden itsemyötätuntoa, työn imua, työn merkitystä ja työuupumusta. Aineiston analyysi tehtiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Kyselyyn vastanneista (N=85) yli puolet (61,2%) kuului ryhmään keskimääräinen itsemyötätunto. Korkea itsemyötätunto oli 14, 1%:lla vastaajista ja matala itsemyötätunnontaso oli jopa noin joka neljänneksellä vastaajista (24, 7%). Ryhmien välinen vertailu osoitti, että keskimääräisen ja korkean itsemyötätunnon ryhmillä oli parempi suoja työuupumusta vastaan sekä korkeampi työn imu kuin matalasti itsemyötätuntoisilla opettajilla. Sen sijaan itsemyötätunnon taso ei ollut yhteydessä työn koettuun merkitykseen. Itsemyötätunto on yhteydessä opettajien työuupumukseen siten, että korkea itsemyötätunnontaso ennustaa matalaa työuupumusta. Lisäksi korkea itsemyötätuntoisuus selittää opettajan kokemaa korkeaa työn imua. Itsemyötätunto on yhteydessä työn merkitykseen, mutta itsemyötätuntoisuuden taso ei selitä työn merkityksen määrää. Itsemyötätunnontaidon opettaminen tuleville opettajille parantaa opettajien hyvinvointia ja vähentää työuupumusta. Hyvinvoiva opettaja lisää myös oppilaiden hyvinvointia.
Subject: erityisopettaja
itsemyötätunto
työhyvinvointi
työn imu
työuupumus
työn merkitys
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record