Organisatorinen luottamus yliopiston monitiloissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074772
Title: Organisatorinen luottamus yliopiston monitiloissa
Alternative title: Organizational trust in University mobile spaces
Author: Kortesoja, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074772
http://hdl.handle.net/10138/191232
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine mobile workspaces in the context of university, as well as to observe if organizational trust explains how people assess working in mobile work spaces. I also studied the differences between three different units of the target organization in terms of how the mobile work was experienced in mobile work spaces. Mobile workspaces were studied from the aspects of workload, cooperation and job control. The concept of organizational trust was examined by using a model that was originally created by Mayer, Davis and Schoorman (1995). In the integrative model of organizational trust the concept 'trust' is considered to consist of reliability of the other party, which is further distributed to the competence, benevolence and integrity. The concept of institutional trust, which refers to impersonal trust, was added to the model of organizational trust. The research data was collected from four Finnish University departments where mobile workspaces were used for working. The data was collected using the University of Helsinki electronic E-survey which was open to respondents from April 20th to July 20th 2016. The survey was answered by 77 employees. One-way analysis of variance and regression analysis were used to examine the data. The results show that cooperation was fluent in mobile workspaces. The majority of survey respondents did not regard mobile workspaces as a workload. The results are supported by previous research. Based on the results of this study, institutional trust and the benevolence of the work community explain how the work in mobile work spaces is experienced. The results are linked to the previous debate about the crucial importance of trust in the context of information work.Tutkielman tavoitteena oli tarkastella monitiloja yliopisto-organisaation kontekstissa sekä tutkia, selittääkö organisatorinen luottamus sitä, millaiseksi monitiloissa työskentely arvioidaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kohdeorganisaation kolmen eri yksikön välisiä eroja sen suhteen, millaiseksi työskentely monitilassa koettiin. Monitiloja tarkasteltiin niiden häiritsevyyden, yhteistyön sekä oman työn hallinnan näkökulmista. Organisatorisen luottamuksen käsitettä tutkittiin Mayerin, Davisin ja Schoormanin (1995) paljon siteeratun organisatorisen luottamuksen mallin mukaisesti, jossa luottamuksen ajatellaan rakentuvan organisaatiossa toisen osapuolen luotettavuudesta, joka on edelleen jaettavissa kompetenssiin, hyväntahtoisuuteen sekä integriteettiin eli johdonmukaiseen toimintaan. Luottamusta tarkasteltiin horisontaalisena eli työyhteisöön kohdistuvana sekä vertikaalisena eli esimieheen kohdistuvana. Organisatorisen luottamuksen käsitettä täydennettiin institutionaalisen eli ei-henkilöityvän luottamuksen käsitteellä. Tutkimusaineisto koostui kohdeorganisaation henkilökunnalle suunnatusta kyselystä, johon vastasi yhteensä 77 työntekijää organisaation neljästä eri yksiköstä. Kysely toteutettiin Helsingin yliopiston sähköisellä E-lomakkeella. Kyselyyn oli mahdollista vastata 20.4.2016–20.7.2016 välisenä aikana. Aineisto analysoitiin regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Tämän tutkielman tulosten mukaan monitilojen häiriötekijöitä ei koettu voimakkaina. Lisäksi työntekijät arvioivat hallitsevansa oman työnsä monitiloissa sekä yhteistyön olevan sujuvaa. Organisatorisen luottamuksen ulottuvuuksista työyhteisön hyväntahtoisuus sekä institutionaalinen luottamus selittivät sitä, kuinka myönteisesti monitiloissa työskentely koettiin. Tulokset kytkeytyvät aikaisempaan keskusteluun luottamuksen keskeisestä merkityksestä tietotyössä.
Subject: monitilat
organisatorinen luottamus
institutionaalinen luottamus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pg_Kortesoja_Laura.pdf 1.010Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record