Kudonnan taitoa oppimaan : Tukimateriaalin kehittäminen kudonnan poljentajärjestyksen hahmottamiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074784
Title: Kudonnan taitoa oppimaan : Tukimateriaalin kehittäminen kudonnan poljentajärjestyksen hahmottamiseksi
Author: Heikkilä, Saija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074784
http://hdl.handle.net/10138/191234
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of the research is to develop support material for learning the weaving pedalling order. The objective of the research is to consider the challenges and opportunities of developing support material and of its functionality, to have test users test the support material developed, and to analyse how the support material helps in understanding the weaving pedalling order and in learning the skill. Test users of the research were persons needing special guidance, because the idea of developing support material originates from their needs. However, the intention of this research is not to emphasize the special nature of the learning context, because the purpose is to examine the functionality of the support material, particularly from the skills learning point of view. My research was a design research and as the data collection method I used participating observation and video recording. Test users for the support material were three persons, whose previous experiences of weaving were different. During the research there were two different support materials developed, the other one of which guided the weaver more. The test users tested both support materials and experimented different pedalling orders, first without support material and then with the support material. The research results showed that the support materials developed helped the test users in learning the weaving pedalling order. Thanks to the support material the weavers could advance in learning the skills at their own pace. As a rule, the use of support material speeded up and smoothed weaving, reduced the need for guidance and the number of errors, as well as increased the test users' motivation and confidence in their own skills. An essential conclusion in this research was that it is possible already with relatively small changes to promote the different stages of learning the weaving skills. The learning environment should support learning in many ways and through different senses, by utilising new technology. From the point of view of learning the skills, the motivation and the positive experiences of the weaver played a key role. With the help of the support material the weavers experienced feelings of success, which increased their self-esteem and feeling of own ability.Tutkimuksen tarkoituksena on tukimateriaalin kehittäminen kankaankudonnan poljentajärjestyksen hahmottamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia tukimateriaalin kehittämiseen ja toimivuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, testata kehitetty tukimateriaali testikäyttäjillä sekä analysoida, millä tavalla tukimateriaali auttaa kudonnan poljentajärjestyksen hahmottamista ja taidon oppimista. Tutkimuksen testikäyttäjinä toimivat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, koska idea tukimateriaalin kehittämiseen on lähtenyt heidän tarpeistaan. Tässä työssä ei kuitenkaan haluta korostaa oppimiskontekstin erityislaatuisuutta, koska tarkoituksena on tarkastella tukimateriaalin toimivuutta erityisesti taidon oppimisen näkökulmasta. Tutkimukseni oli kehittämistutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia ja videointia. Tukimateriaalin testikäyttäjinä toimi kolme henkilöä, joiden aikaisemmat kokemukset kudonnasta olivat erilaisia. Tutkimuksen aikana kehitettiin kaksi erilaista tukimateriaalia, joista toinen ohjasi kutojaa enemmän. Testikäyttäjät testasivat molemmat tukimateriaalit ja kokeilivat erilaisia poljentajärjestyksiä ensin ilman tukimateriaalia ja sitten tukimateriaalin kanssa. Tutkimustulokset osoittavat, että kehitetyt tukimateriaalit auttoivat testikäyttäjiä kudonnan poljentajärjestyksen hahmottamisessa. Tukimateriaalin avulla kutojat pystyivät etenemään taidon oppimisessa omaan tahtiin. Pääsääntöisesti tukimateriaalien käyttäminen nopeutti ja sujuvoitti kutomista, vähensi ohjauksen ja virheiden määrää sekä lisäsi testikäyttäjien motivaatiota ja varmuutta omasta osaamisesta. Olennainen johtopäätös tässä tutkimuksessa oli se, että jo varsin pienillä muutoksilla voidaan edistää kankaankudonnan taidon oppimisen eri vaiheita. Oppimisympäristön tulisi tukea oppimista monin tavoin ja eri aistien kautta, uutta teknologiaa hyödyntäen. Taidon oppimisen kannalta keskeinen merkitys oli kutojan motivaatiolla ja positiivisilla kokemuksilla. Tukimateriaalin avulla kutojat saivat onnistumisen kokemuksia, jolloin itsetunto ja tunne omasta pystyvyydestä kasvoivat.
Subject: kehittämistutkimus
kankaankudonta
taidon oppiminen
tukimateriaali
värit
aistit
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record