Montessoriopettajien näkemyksiä montessorivälineistä ajattelun taitojen oppimisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074721
Title: Montessoriopettajien näkemyksiä montessorivälineistä ajattelun taitojen oppimisessa
Alternative title: Montessori coaches' views on developing thinking skills with the Montessori materials
Author: Kukkonen, Ada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074721
http://hdl.handle.net/10138/191236
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of education is to prepare the students with proper knowledge and skills for the unknown future. The academic field introduces the term 21st Century Skills as a response to the rapidly changing world. Definitions suggest that thinking skills are one of the main skills needed in the future. However previous study has not been able to deliver a solution on how these skills could be effectively taught and learned at the school level. Alternative pedagogues have offered alternative methods for the traditional school – methods that closely remind the objectives of the 21st Century Skills. Maria Montessori developed concrete materials in order to teach thinking skills to the children already in the 19th Century. The purpose of this study is to research on whether the Montessori materials could provide a solution on how the 21st Century Skills also known as future thinking skills can be taught and learned. Methods. The data was collected with a web-based questionnaire that was designed for the study from international Montessori network. The target group of this study was Montessori coaches (N = 39) and the majority of the responses came from North America (N = 21). The e-form consisted of a multi-choice questionnaire and open-ended questions. The quantitative data was analyzed with a factor analysis which helped the further data analysis. The qualitative data was analyzed with theory-based content analysis. Results and conclusions. The Montessori coaches agreed that Montessori materials support the development of thinking skills today. The results also indicated that Montessori Education is an entity and the materials work most effectively as part of the existing method of Montessori Education. As a conclusion, I present that Montessori materials are suitable tools for teaching thinking skills if the teacher has proper knowledge of the Montessori Education and its principles.Tavoitteet. Koulun keskeisenä tehtävä on varustaa oppilaat sellaisilla tulevaisuudessa tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pärjäävät muuttuvassa maailmassa. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ajattelun taidot ovat yksi keskeisimmistä tulevaisuuden taidoista. Ajattelun taitojen lisäksi yhtenäistä määritelmää tarvittavista tiedoista ja taidoista ei ole kuitenkaan pystytty esittämään. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole myöskään pystyneet yksiselitteisesti osoittamaan millä tavoin näitä taitoja voidaan käytännön tasolla tehokkaasti opettaa ja oppia. Useat vaihtoehtopedagogit ovat historian saatossa tarjonneet vaihtoehdon traditionaaliselle koululle. Vaihtoehtoja, joissa menetelmät ja niiden tavoitteet muistuttavat hyvin läheisesti tänä päivänä esiteltäviä tulevaisuuden taitojen oppimista. Maria Montessori kehitti montessorivälineet opettamaan lapsille abstraktin ajattelun taitoja. Montessoripedagogiikan soveltuvuutta tulevaisuuden taitojen oppimisen välineeksi ei kuitenkaan ole juuri tutkittu aiemmin. Tutkimuksen keskeinen tehtävä on selvittää, tarjoavatko montessorivälineet varteenotettavan keinon opettajille tulevaisuuden taitojen eli erilaisten ajattelun taitojen opettamiseen koulussa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona käytin montessoriopettajille (N = 39) kehittämääni verkkopohjaista kyselylomaketta, jonka olemassa olevan mittarin puutteesta johtuen kehitin itse teorian avulla. Vastaukset kerättiin kansainvälisestä Montessori-verkostosta sähköisesti ja suurin osa vastauksista (N = 21) saatiinkin Pohjois-Amerikasta. Kyselylomake koostui sekä monivalintakysymyksistä että avoimista kentistä, minkä vuoksi käytin tutkimuksessani mixed methods -tutkimusparadigmaa. Määrällinen kyselyaineisto analysoitiin aluksi faktorianalyysin avulla, mikä auttoi jatkoluokittelua. Muodostetuille faktoreille tehtiin yksisuuntainen varianssianalyysi suhteessa taustamuuttujina käyttämiini tietoihin: ikään, maantieteelliseen sijaintiin sekä mahdolliseen montessorikoulun käymiseen lapsena. Laadullisesta aineistosta paikansin aineistolähtöisen sisällönanalyysin suuntaisesti määrällisiä tuloksia selittäviä tekijöitä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista selvisi, että montessoriopettajien mielestä montessorivälineet ovat varteenotettava keino ajattelun taitojen oppimiseen vielä tänä päivänä. Tuloksista voi päätellä, että montessoripedagogiikka on kuitenkin kokonaisuus, josta välineitä ei ole mielekästä irrottaa. Johtopäätöksenä esitän, että montessorivälineet sopivat ajattelun taitojen opettamiseen, mikäli opettajalla on ymmärrystä välineiden toimintaperiaatteista osana suurempaa kasvatusfilosofista lähestymistapaa.
Subject: ajattelun taidot
montessoripedagogiikka
montessorivälineet
tulevaisuuden taidot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record