Ammattiin opiskelevien nuorten moninaiset koulutuspolut : Tarkastelussa koulutuksen vaihtaminen nuorten tarinoissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Pirttikoski, Virve
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074773
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191239
dc.description.abstract In Finland, it's commonly believed that getting an education is equally possible for everyone. Education policy that highlights individuality, freedom of choice and efficiency does not acknowledge the cultural and social customs that guide young people's educational paths. At the same time, we remain concerned when they discontinue their studies. From life course perspective, discontinuing studies often only represents one phase of one's educational path. I will call this educational transition the change of study path. The objective of my thesis was to study the narrative of educational paths of young adults who discontinued their vocational studies and transitioned to another vocational education sector. I was interested in what they told about the complex educational paths and changing study paths. In addition, I was interested in the types of resources young people had as part of their educational path, i.e. what options were available to them when making choices about their education. I studied their stories through the concepts of class, resources and geographical region. My thesis is based on life course-narrative interviews of five young adults completing their vocational education. They were between the ages of 19-26 and studied in the Southern Finland educational municipality in three different educational institutions. I gathered the material for this thesis and examined it with the use of narrative inquiry methodology because I was interested in what had been told. The analytical phases were theming and reading. Educational paths and change of study paths appeared in the young adults' stories as diverse and natural parts of their life paths. Changing study path resulted in not knowing, discovering and unequal opportunities. They tried different educational options and searched for a sector that suited them. They may have benefited from having more information on different options at their disposal. The home town's educational options, long distance between home and school, and cultural practices at home had placed the young adults in unequal position. They did, however, have different resources available that helped them discover their own direction. The resources included success in school, family support for getting an education, work experience through practical application, trust based relationships with family and friends and safe home environment. Unequal opportunities to transition educational paths featured in their stories. Their significance should be taken into consideration when planning the development of secondary education education. en
dc.description.abstract Suomessa koulutuksen ajatellaan olevan tasa-arvoisesti mahdollista kaikille. Yksilöllisyyttä, valinnanvapautta ja tehostamista korostava koulutuspoliittinen puhe ei huomioi niitä kulttuurisia ja sosiaalisia käytänteitä, jotka suuntaavat nuorten koulutuspolkuja. Samaan aikaan ylläpidetään huolipuhetta koulutuksen keskeyttämisestä. Elämänkulun kannalta koulutuksen keskeyttäminen tarkoittaa usein vain yhtä koulutuspolun vaihetta. Kutsun tätä koulutussiirtymää koulutuksen vaihtamiseksi. Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella ammatillisessa koulutuksessa opintonsa keskeyttäneiden ja toiselle ammatilliselle koulutusalalle vaihtaneiden nuorten kerrontaa koulutuspoluista. Olin kiinnostunut siitä mitä nuoret kertoivat mutkikkaista koulutuspoluista ja koulutuksen vaihtamisesta. Tämän lisäksi olin kiinnostunut siitä, millaisia resursseja nuorilla oli koulutuspolullaan, eli millaisia mahdollisuuksia heillä oli käytettävissä koulutusvalintoja tehdessään. Luin nuorten kertomuksia luokan, resurssin ja alueellisuuden käsitteiden kautta. Tutkielmani aineiston muodostivat viiden ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan nuoren elämänkulku-narratiiviset haastattelut. Nuoret olivat 19–26-vuotiaita ja opiskelivat eteläsuomalaisessa koulutuskuntayhtymässä kolmessa eri oppilaitoksessa. Keräsin aineiston tätä tutkielmaa varten ja tarkastelin sitä narratiivien analyysi -menetelmällä, koska kiinnostukseni kohdistui siihen mitä on kerrottu. Analyysin vaiheita olivat teemoittelu ja luenta. Koulutuspolut ja koulutuksen vaihtamiset näyttäytyivät nuorten kertomuksissa moninaisina ja luontevina vaiheina heidän elämänkulussaan. Koulutuksen vaihtaminen paikantui ei tietämisenä, löytämisenä ja eriarvoisina mahdollisuuksina. Nuoret kokeilivat erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja etsivät itselleen sopivaa koulutusalaa. Nuoret olisivat mahdollisesti hyötyneet, jos tarjolla olisi ollut enemmän tietoa vaihtoehdoista. Nuoria oli asettanut eriarvoiseen asemaan oman kotipaikkakunnan koulutustarjonta ja pitkä etäisyys kodin ja koulun välillä sekä kodin kulttuuriset käytänteet. Heillä oli kuitenkin käytettävinään erilaisia resursseja, jotka auttoivat löytämään oman suunnan. Resursseja olivat koulumenestys, perheen tuki kouluttautumiseen, työn tekemisen käytänteet, luottamukselliset suhteet läheisiin sekä turvallinen kotiympäristö. Nuorten tarinoissa esiintyi eriarvoisia mahdollisuuksia koulutuspolun siirtymissä. Niiden merkitys tulisi huomioida, kun suunnitellaan toisen asteen koulutuksen kehittämistä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject koulutuspolku fi
dc.subject koulutuksen vaihtaminen fi
dc.subject elämänkulku fi
dc.subject resurssi fi
dc.subject luokka fi
dc.subject ammatillinen koulutus fi
dc.subject narratiivinen tutkimus fi
dc.title Ammattiin opiskelevien nuorten moninaiset koulutuspolut : Tarkastelussa koulutuksen vaihtaminen nuorten tarinoissa fi
dc.title.alternative The diverse educational paths of young people completing vocational education : review of change of study paths based on young people's narrative en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074773

Files in this item

Files Size Format View
VALMIS_Virve Pirttikoski_pro gradu_25.4.17.pdf 628.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record