Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074724
Title: Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla
Author: Pirttinen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074724
http://hdl.handle.net/10138/191240
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objective of my research was to determine whether teachers' intercultural competence will develop by attending an open-mindedness enhancing CulturED seminar. Walter ry., an organization that has arranged workshops against discrimination and racism to young people, has found out that nearly half of all teachers say that native Finns cannot recognize the problems of multicultural students. Also, the experiences of teachers and students on whether teachers intervene in racism and discrimination sufficiently enough differ from one another in significant ways. To my phenomenographic case study, I selected CulturED seminar participants (N=11) of which six were teachers and five teacher students. The half-structured theme interviews were created for me to understand the level of personal intercultural competence before the participants participated the seminar. In addition, the participants were interviewed after the seminar. This interview was held to understand the nature of the immediate effects of the seminar on the development of intercultural competence by the participants. The research data was analyzed by using content analysis methods, both themes and trends. In addition, I collected feedback forms from all attendants (N=44). That allowed me to study the experiences of all participants when it comes to the seminar's effectiveness and to the teaching material that all participants received at the seminar. The results revealed that the CulturED seminar had an impact on the intercultural competence of the participants. After the seminar, a significant proportion of the participants showed a change in understanding their own prejudices, the effects of racism and discrimination, as well as their own operating models related to the themes. When it comes to the reliability of the research results, the small size of the sample and the personal interest in the content of the seminar were taken in to account. Based on the analysis of the feedback forms, it was discovered that the teachers experienced the provided teaching material useful for open-minded teaching. It also became apparent that there is a need for the CulturED seminar -like event in order to develop the skills related to diversity encounters.Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää sitä, voidaanko opettajien interkulttuurista kompetenssia kehittää avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla. Avarakatseisuutta lisäävän sekä syrjinnän ja rasismin vastaista työtä tekevän Walter ry:n järjestämien, nuorille suunnattujen Kytke-työpajojen yhteydessä teetetyissä kyselyissä on käynyt ilmi, että lähes puolet opettajista kokevat, etteivät kantaväestöön kuuluvat suomalaiset pysty tunnistamaan monikulttuurisen nuoren ongelmia. Myöskin oppilaiden ja opettajien käsitykset siitä, puututaanko rasismiin ja syrjintään kouluissa riittävästi, erosivat toisistaan merkittävällä tavalla. Fenomenografiseen tapaustutkimukseeni (case study) valikoitui CulturED-seminaariin osallistuneita (N=11), joista kuusi opettajia ja viisi opettajaopiskelijoita. Henkilökohtaisen interkulttuurisen kompetenssin lähtötilaa kartoitin ennen seminaaria järjestetyn puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmin. Lisäksi haastattelin osallistujat seminaarin jälkeen. Tässä jälkihaastattelussa selvitin sitä, millaisia tuntemuksia seminaari oli osallistujissa herättänyt sekä sitä, millaisia välittömiä vaikutuksia seminaarilla oli osallistujien interkulttuurisen kompetenssin kehittymiseen. Tutkimusaineiston analysoin sisällönanalyysin menetelmin teemoittelemalla ja kehityskulkua tarkastelemalla. Lisäksi keräsin jokaiselta seminaareihin osallistuneelta (N=44) palautelomakkeet, joiden avulla selvitin kaikkien osallistuneiden kokemuksia seminaarin vaikuttavuuteen sekä seminaarissa jaettuun opetusmateriaaliin liittyen. Tutkimustulosten perusteella kävi ilmi, että CulturED-seminaarilla oli vaikutuksia osallistuneiden interkulttuuriseen kompetenssiin. Merkittävälle osalle tapaustutkimukseen osallistuneista voitiin seminaarin jälkeen todeta muutosta suhtautumisessa omiin ennakkoluuloihin, rasismin ja syrjinnän vaikutuksiin sekä omiin toimintamalleihin liittyen. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta otettiin huomioon otannan pieni koko sekä osallistuneiden henkilökohtainen kiinnostus seminaarin sisältöä kohtaan. Palautelomakkeiden analyysin perusteella voitiin todeta, että opettajat kokivat seminaarissa jaetun opetusmateriaalin hyödylliseksi avarakatseisuutta lisäävää opetusta ajatellen. Lisäksi kävi ilmi, että CulturED-seminaarin kaltaiselle tilaisuudelle koettiin olevan tarvetta moninaisuuden kohtaamiseen liittyvien taitojen kehittämistä ajatellen.
Subject: interkulttuurinen kompetenssi
monikulttuurisuus
avarakatseisuus
ennakkoluulot
rasismi
syrjintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sanna_Pirttinen_pg_2017.pdf 8.628Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record