"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074739
Titel: "Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä
Sekundär titel: A study of fifth graders' reading habits and reasons to read
Författare: Huuskonen, Hannele
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074739
http://hdl.handle.net/10138/191243
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The aim of this study is to describe and analyze fifth graders as fiction readers. There has been a lot of worry of the fact that the amount of reading among children and adolescents is decreasing and it can affect their ability to read. This study familiarizes with the reading habits of fifth graders and what kinds of reasons fifth graders might have for reading fiction. This study is based on two theories: Appleyard's (1990) theory of fifth grader as a reader who identifies with the books hero or heroine and Felski's (2008) four reasons for reading fiction: recognition, enchantment, knowledge and shock. Research material consists of a questionnaire which was used to collect information of four fifth grade classes (n=74). There was also a group interview which included four pupils. The material was collected in the capital area of Finland during the spring of 2016. The questionnaire included multiple choice questions and open questions. The group interview was a theme-centered interview. The data was analyzed using theory-based content analysis. Respondents had quite positive attitude towards reading. Only one respondent told that she didn't like to read. According to this study fifth graders still read books. The most popular books to read were fantasy books, comics and books that include humour. Reasons to read were separated into three categories which all included subcategories. Those categories were benefits of reading (reading is pleasant, knowledge and skills, imagination and way to spend time), to get inside the book's world (to relax, to become absorbed in a book or to familiarize with book's characters) and book's elements (book is interesting, topic or genre, humour, excitement and other reasons). The most popular reasons for reading were excitement and humour. The interview showed that reading is very individual and depends on what the reader wants from reading. In the interview the reasons for reading were for example knowledge, excitement, humour and comics. According to this study fifth graders can tell a great deal and analyse their reading habits, likes and dislikes.Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata, analysoida ja tulkita, millaisia viidesluokkalaiset ovat kaunokirjallisuuden lukijoina. Lasten ja nuorten lukemisen väheneminen on herättänyt huolta. Tässä tutkimuksessa perehdytäänkin siihen, millaista on viidesluokkalaisten lukemisharrastus ja millaisia syitä kirjallisuuden lukemisen taustalla on nähtävissä. Lisäksi sivutaan myös sitä, millaisia syitä lukemattomuudelle esitetään. Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä ovat Appleyardin (1990) teoria viidesluokkalaisesta samaistuvana lukijana ja Felskin (2008) teoria kaunokirjallisuuden lukemisen neljästä syystä, joita ovat itsensä tunnistaminen, lumoutuminen, tieto ja sokki. Tutkimusaineisto hankittiin kyselylomakkeella, jolla kerättiin tietoa neljästä pääkaupunkiseutulaisesta viidennestä luokasta (n=74). Tämän lisäksi tehtiin yksi ryhmähaastattelu, johon osallistui neljä viidesluokkalaista. Kyselylomake sisälsi monivalintatehtäviä sekä avoimia kysymyksiä. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jossa oli kolme eri teema-aluetta. Aineiston analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Lasten vastaukset olivat lähtökohtana analyysille, mutta niitä peilattiin tutkimuksen kannalta keskeisiin teorioihin. Suhtautuminen lukemiseen oli melko positiivista, sillä vain yksi vastaajista ilmoitti, että ei pidä lukemisesta. Kirjat ovat edelleen suosittua lukemista. Suosituinta luettavaa olivat fantasiateokset, sarjakuvat sekä huumoriteokset. Lukemisen syiksi muodostui kolme pääkategoriaa, jotka jakautuivat edelleen alakategorioiksi. Näitä olivat lukemisesta saatavat hyödyt (lukemisen mielekkyys, tiedot ja taidot, mielikuvitus ja ajanviete), teoksen maailmaan sisään pääseminen (rauhoittuminen, uppoutuminen ja eläytyminen) sekä teokseen liittyvät elementit (teoksen kiinnostavuus, aihe tai genre, huumori, jännitys ja muut teokseen liittyvät syyt). Ylivoimaisesti suosituimmat lukemiseen kannustavat tekijät olivat jännitys ja huumori. Haastattelun perusteella oli nähtävissä, että lukeminen on hyvin yksilöllistä ja riippuu paljolti siitä, mitä lukija lukemiseltaan haluaa. Haastateltavilla lukemisen syitä olivat mm. tieto, jännitys, huumori ja sarjakuvat. Tämän tutkimuksen valossa viidesluokkalaiset osaavat kuvata ja analysoida omaa lukemistaan: sitä, miksi he lukevat, mistä he pitävät, mistä eivät ja miksi.
Subject: viidesluokkalainen
viidesluokkalainen lukijana
kaunokirjallisuus
lukija
lukemisen syyt


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post