"Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Huuskonen, Hannele
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074739
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191243
dc.description.abstract The aim of this study is to describe and analyze fifth graders as fiction readers. There has been a lot of worry of the fact that the amount of reading among children and adolescents is decreasing and it can affect their ability to read. This study familiarizes with the reading habits of fifth graders and what kinds of reasons fifth graders might have for reading fiction. This study is based on two theories: Appleyard's (1990) theory of fifth grader as a reader who identifies with the books hero or heroine and Felski's (2008) four reasons for reading fiction: recognition, enchantment, knowledge and shock. Research material consists of a questionnaire which was used to collect information of four fifth grade classes (n=74). There was also a group interview which included four pupils. The material was collected in the capital area of Finland during the spring of 2016. The questionnaire included multiple choice questions and open questions. The group interview was a theme-centered interview. The data was analyzed using theory-based content analysis. Respondents had quite positive attitude towards reading. Only one respondent told that she didn't like to read. According to this study fifth graders still read books. The most popular books to read were fantasy books, comics and books that include humour. Reasons to read were separated into three categories which all included subcategories. Those categories were benefits of reading (reading is pleasant, knowledge and skills, imagination and way to spend time), to get inside the book's world (to relax, to become absorbed in a book or to familiarize with book's characters) and book's elements (book is interesting, topic or genre, humour, excitement and other reasons). The most popular reasons for reading were excitement and humour. The interview showed that reading is very individual and depends on what the reader wants from reading. In the interview the reasons for reading were for example knowledge, excitement, humour and comics. According to this study fifth graders can tell a great deal and analyse their reading habits, likes and dislikes. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata, analysoida ja tulkita, millaisia viidesluokkalaiset ovat kaunokirjallisuuden lukijoina. Lasten ja nuorten lukemisen väheneminen on herättänyt huolta. Tässä tutkimuksessa perehdytäänkin siihen, millaista on viidesluokkalaisten lukemisharrastus ja millaisia syitä kirjallisuuden lukemisen taustalla on nähtävissä. Lisäksi sivutaan myös sitä, millaisia syitä lukemattomuudelle esitetään. Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä ovat Appleyardin (1990) teoria viidesluokkalaisesta samaistuvana lukijana ja Felskin (2008) teoria kaunokirjallisuuden lukemisen neljästä syystä, joita ovat itsensä tunnistaminen, lumoutuminen, tieto ja sokki. Tutkimusaineisto hankittiin kyselylomakkeella, jolla kerättiin tietoa neljästä pääkaupunkiseutulaisesta viidennestä luokasta (n=74). Tämän lisäksi tehtiin yksi ryhmähaastattelu, johon osallistui neljä viidesluokkalaista. Kyselylomake sisälsi monivalintatehtäviä sekä avoimia kysymyksiä. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jossa oli kolme eri teema-aluetta. Aineiston analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Lasten vastaukset olivat lähtökohtana analyysille, mutta niitä peilattiin tutkimuksen kannalta keskeisiin teorioihin. Suhtautuminen lukemiseen oli melko positiivista, sillä vain yksi vastaajista ilmoitti, että ei pidä lukemisesta. Kirjat ovat edelleen suosittua lukemista. Suosituinta luettavaa olivat fantasiateokset, sarjakuvat sekä huumoriteokset. Lukemisen syiksi muodostui kolme pääkategoriaa, jotka jakautuivat edelleen alakategorioiksi. Näitä olivat lukemisesta saatavat hyödyt (lukemisen mielekkyys, tiedot ja taidot, mielikuvitus ja ajanviete), teoksen maailmaan sisään pääseminen (rauhoittuminen, uppoutuminen ja eläytyminen) sekä teokseen liittyvät elementit (teoksen kiinnostavuus, aihe tai genre, huumori, jännitys ja muut teokseen liittyvät syyt). Ylivoimaisesti suosituimmat lukemiseen kannustavat tekijät olivat jännitys ja huumori. Haastattelun perusteella oli nähtävissä, että lukeminen on hyvin yksilöllistä ja riippuu paljolti siitä, mitä lukija lukemiseltaan haluaa. Haastateltavilla lukemisen syitä olivat mm. tieto, jännitys, huumori ja sarjakuvat. Tämän tutkimuksen valossa viidesluokkalaiset osaavat kuvata ja analysoida omaa lukemistaan: sitä, miksi he lukevat, mistä he pitävät, mistä eivät ja miksi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject viidesluokkalainen fi
dc.subject viidesluokkalainen lukijana fi
dc.subject kaunokirjallisuus fi
dc.subject lukija fi
dc.subject lukemisen syyt fi
dc.title "Että kaikki saa kokee sen hauskuuden" : tutkimus viidesluokkalaisten lukuharrastuksesta ja lukemisen syistä fi
dc.title.alternative A study of fifth graders' reading habits and reasons to read en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074739

Files in this item

Files Size Format View
Hannele_Huuskonen_pg_2017.pdf 1.171Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record