7.-9. -luokkalaisten motivaatio elämänkatsomustiedossa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074747
Titel: 7.-9. -luokkalaisten motivaatio elämänkatsomustiedossa
Författare: Aalto, Severi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074747
http://hdl.handle.net/10138/191244
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Objectives. The aim of this study was to examine the motivation of 7th to 9th graders in secular ethics and the factors related to that. The study also examined the connections between the factors behind motivation and connections related to pupils background information. Pupils' interest in different contents of secular ethics was also explored. Method. This study was a quantitative survey, but it also included a qualitative section. The motivation scale of the questionnaire is based on Pintrich's (1988) MSLQ ((Motivated Strategies for Learning Questionnaire) and Ruohotie's (1993) APLQ (Abilities for Professional Learning Questionnaire). The data was collected in April 2015. 75 pupils from four schools in Helsinki answered the questionnaire. The quantitative data was analyzed by using PASW Statistics 18. The answers from qualitative section were analyzed by using content analysis. Results and conclusions. The study showed that pupils were motivated by and interested in secular ethics. Secular ethics was also regarded as an important and useful subject. Several correlating factors affected to pupils' motivation. The intrinsic orientation correlated with many motivation factors. One of the crucial findings was the strong correlation between intrinsic orientation and the way teachers interacted with the pupils. There were no differences between boys and girls in their motivation factors except (in relation to) teaching material and methods. Good grades were connected between expectations of success and beliefs of intrinsic succeeding. The study also revealed that pupils were motivated by several contents of the secular ethics but moral and ethics were the most important. The results of this study can be utilized in the teaching of secular ethics in increasing pupils' motivation.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää helsinkiläisten peruskoulun 7.-9. -luokkalaisten elämänkatsomustietoa opiskelevien oppilaiden motivaatiota elämänkatsomustiedon oppiainetta kohtaan sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa myös selvitettiin motivaatioon liittyvien tekijöiden välisiä yhteyksiä ja näiden yhteyksiä oppilaiden taustatekijöihin. Myös oppilaiden kiinnostusta elämänkatsomustiedon eri sisältöihin kartoitettiin. Menetelmät. Tutkimus oli kvantitatiivinen kyselytutkimus, jossa oli myös laadullinen osio. Kyselylomakkeessa käytetty motivaatiomittari pohjautuu Pintrichin (1988) MSLQ -mittariin (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) sekä Ruohotien (1993) APLQ -mittariin (Abilities for Professional Learning Questionnaire. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 75 helsinkiläistä 7.-9. -luokkalaista oppilasta neljästä koulusta. Numeerisessa muodossa olevat vastaukset ja taustatiedot analysoitiin PASW Statistics18 -tietokoneohjelmalla. Laadullinen osio, joka sisälsi avoimia kysymyksiä, analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten mukaan oppilaat olivat motivoituneita ja kiinnostuneita elämänkatsomustiedosta. Oppiainetta pidettiin myös tärkeänä ja hyödyllisenä. Elämänkatsomustiedon oppilaiden motivaation taustalla havaittiin useita taustatekijöitä, jotka olivat voimakkaasti yhteydessä keskenään. Oppilaan sisäiseen tavoiteorientaatioon oli yhteydessä monet eri tekijät, joista opettajan vuorovaikutus oli yksi keskeisimpiä havaintoja. Tyttöjen ja poikien väliltä ei löytynyt eroja motivoivista tekijöistä paitsi menetelmien ja oppimateriaalien osalta. Hyvään arvosanaan olivat yhteydessä oppilaan menestymisen odotukset ja uskomukset sisäisestä onnistumisesta. Tulosten perusteella oppilaat olivat motivoituneita useista eri oppiaineen sisällöistä, mutta moraaliin ja etiikkaan liittyvät aihepiirit nousivat keskeisimmäksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yläkouluikäisten oppilaiden elämänkatsomustiedon opetuksessa oppilaiden motivaation vahvistamisessa.
Subject: APLQ
motivaatio
oppimismotivaatio
elämänkatsomustieto


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post