Digitaalinen tarinankerronta aikuiskoulutuksessa : Yhteistoiminnallinen oppiminen opiskelijoiden kuvauksissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074770
Julkaisun nimi: Digitaalinen tarinankerronta aikuiskoulutuksessa : Yhteistoiminnallinen oppiminen opiskelijoiden kuvauksissa
Tekijä: Vaalasmaa, Teemu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074770
http://hdl.handle.net/10138/191248
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Tiivistelmä: Goals In this study, a week-long digital storytelling project was conducted in a labour market training course in adult education. The study problem was: how collaborative learning was present in the groups in the labour market training course and what it contributed to producing digital storytelling videos? The theoretical background in this study is Global Sharing Pedagogy -model and the collaborative learning aspect of it. For collaboration, the theoretical background are the central concepts of Hakkarainen's studies and the productive agency by Schwartz & Lin. Methods This was a case-study. The subjects in this study consisted of two labour market training groups that were united for the purposes of this study and ages of participants were from 20 to 50 years old. They were split into four smaller groups which were used as cases in this study. The smaller groups had members between four and seven. The project lasted for one week and there was from three to six hours of work each day. At the end of week, the digital stories were reviewed together. The data for this study consists of field diary during the working phase, group interviews with the groups and the finished digital stories. Each group was a separate case and the descriptions from both observation and interviews were searched for signs of collaborative learning. Each case was also compared to other cases to find differences and similarities. Results and conclusions The descriptions of learning in groups had clear aspects of collaborative learning. Each group had some aspects but three of four groups, the dedicated, the independents and the supported had significant collaborative learning present in every part of the project while the wanderers had lesser collaborative learning present. The results reveal that digital storytelling is a good tool to use in adult education to promote both collaborative learning and 20th century skills in students.Tavoitteet Tutkimuksessa toteutettiin digitaalisen tarinankerronnan projekti osana työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Tutkimuskysymyksenä oli: miten yhteistoiminallinen oppiminen toteutui työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ryhmien toiminnassa ja mikä merkitys sillä oli digitaalisten tarinoiden tuottamisessa? Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana käytetään Global Sharing Pedagogy -mallia ja sen sisällä yhteistoiminnallista oppimista. Yhteistoiminnallisuudessa teoreettisena kehyksenä oli Hakkaraisen tutkimusten keskeiset käsitteet ja Scwartzin & Lin tuottavan toiminnallisuuden eri tekijät. Menetelmät Tutkimus oli luonteeltaan tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kaksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ryhmää, jotka työskentelivät projektissa yhtenä ryhmänä. Opiskelijat olivat iältään 20 – 50 vuotiaita. Ryhmä toteutti viikon aikana neljässä pienemmässä ryhmässä digitaalisen tarinan. Ryhmien koko vaihteli neljästä seitsemään opiskelijaan. Työskentely toteutettiin yhden viikon aikana ja aikaa käytettiin kolmesta kuuteen tuntia päivittäin. Lopuksi videotarinat katsottiin yhdessä läpi. Tutkimuksen aineistona toimivat havainnointiaineisto, joka kerättiin luokasta työskentelyn ohessa, ryhmähaastattelut ja valmiit videotarinat. Aineistosta käytiin ryhmäkohtaisesti läpi yhteistoiminallisen oppimisen kuvauksia ja ryhmien kuvauksia käsiteltiin yksittäin ja vertaillen toisiin tutkimuksen ryhmiin. Tulokset ja johtopäätökset Ryhmien kuvauksissa näkyi yhteistoiminallista oppimista. Kaikkien ryhmien kuvaukset sisälsivät yhteistoiminallisuuden piirteitä, mutta omistautujien, itsenäisten ja tuen tarvitsijoiden ryhmässä oli selkeästi yhteistoiminallista oppimista työskentelyn eri vaiheissa. Harhailijoiden toiminta puolestaan oli vähemmän yhteistoiminallista suuren osan työskentelyn ajasta. Tulokset antavat tietoa millä tavalla digitaalinen tarinankerronta edistää yhteistoiminnallista oppimista, kannustaa käyttämään teknologiaa ja kuinka sen avulla opitaan 2000-luvun taitoja.
Avainsanat: global sharing pedagogy
digitaalinen tarinankerronta
yhteistoiminallisuus
yhteistoiminallinen oppiminen
aikuiskoulutus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
tutkielma_valmis.pdf 332.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot