Kulttuurinen moninaisuus maantieteen oppitunnilla : havaintoja vieraskielisyyden haasteista ja opettajien pedagogisista ratkaisuista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074732
Title: Kulttuurinen moninaisuus maantieteen oppitunnilla : havaintoja vieraskielisyyden haasteista ja opettajien pedagogisista ratkaisuista
Alternative title: Cultural diversity in geography lessons : observations from challenges of foreign languages and teachers' pedagogigal solutions
Author: Haajanen, Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074732
http://hdl.handle.net/10138/191249
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: OBJECTIVE. In the past, there has been lots of research focusing on both pupils with immigrant backgrounds and cultural diversity in schools. However, there is a lack of studies that focus on particular school subjects. Although, there is earlier research about studying geography and cultural diversity from the point of view of a teacher. The aim of this thesis is to expand the point of view to the everyday life inside the culturally diverse geography classroom. In my thesis, I examine geography lessons in the view point of foreign-language. My goal is to illustrate and understand the opportunities and challenges that foreign-language and the limited knowledge of Finnish can lead to, and how the poor Finnish language skills reveal themselves on geography lessons. Furthermore, my aim is to illustrate the pedagogical solutions used by the teachers in classes with foreign-language pupils. METHODOLOGY. Qualitative method was used in this study. The research data was collected by observing 58 geography lessons in four different secondary schools, that have a high percentage of foreign-language pupils. The collection of the rich dataset was made possible by the unstructured observation method. I used data content analysis method to analyse the dataset. First, I produced the upper-classes from my observations, from which I lead the themes. Finally, I organized the material on the top of the Didactic Triangle, because it represents clearly the teaching-learning -process, and also emphasizes the importance of interaction in teaching and learning. RESULTS AND CONCLUSIONS. The limited knowledge of Finnish causes challenges for the foreign-language pupils and the teachers in the geography lessons. The pedagogical skills of the four observed teachers varied in the point of view of foreign-language. The linguistic challenges, especially the difficult and specific concepts of geography, caused misunderstandings and frustration both for the teachers and the pupils.TAVOITTEET. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja kulttuurista moninaisuutta kouluissa on tutkittu runsaasti ja useista eri näkökulmista, mutta oppiainekohtaista tarkastelua on vain vähän. Maantieteen opiskelua ja kulttuurista moninaisuutta on aiemmin tutkittu opettajien näkökulmasta, ja tämä tutkimus laajentaa näkökulmaa luokkahuoneen arkeen. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa erityisesti maantieteen opiskelusta yläkoulun maantieteen oppitunneilla. Tutkimuksessani tarkastelen maantieteen oppitunteja vieraskielisyyden näkökulmasta, ja pyrin kuvaamaan ja ymmärtämään niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita vieraskielisyys ja puutteellinen suomen kielen taito aiheuttavat maantieteen opiskelussa, ja millä tavoin heikompi suomen kielen taito ilmenee oppitunneilla. Lisäksi pyrin kuvaaman opettajan pedagogisia ratkaisuja oppitunneilla kielen käytön näkökulmasta. AINEISTO JA MENETELMÄ. Keräsin aineiston havainnoimalla yläkoulun maantieteen oppitunteja yhteensä 58 oppituntia neljässä eri koulussa, joiden vieraskielisyysprosentit ovat korkeita. Havainnointi oli luonteeltaan strukturoimatonta, eikä havainnointia ohjannut valmiit hypoteesit tai teoriat. Tämä mahdollisti monipuolisen aineiston kerääntymisen, ja ilmiön laaja-alaisen tarkastelun. Analysoin aineiston aineistolähtöisesti muodostamalla havainnoista yläluokkia, ja niistä teema-alueita. Tämän induktiivisen tarkastelun lisäksi järjestin aineiston didaktisen kolmion pohjalle, sillä didaktisen kolmion malli kuvaa opetuksen perusprosessia, ja korostaa opetuksen vuorovaikutuksellisuutta. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET. Heikko suomen kielen taito tuo haasteita maantieteen oppitunneille. Vaikeuksia on paitsi vieraskielisillä oppilailla, niin myös opettajilla opetusjärjestelyissä ja -käytänteissä. Tutkimukseni opettajien pedagogiset taidot vieraskielisyyden näkökulmasta vaihtelivat opettajakohtaisesti. Kielelliset haasteet, etenkin maantieteen vaikeat käsitteet, aiheuttivat maantieteen opiskelussa väärinymmärryksiä ja turhautuneisuutta sekä opettajille että oppilaille.
Subject: cultural diversity
foreign-language
geography
multiculturalism
unstructured observation
secondary school
kulttuurinen moninaisuus
maantiede
monikulttuurisuus
strukturoimaton havainnointi
vieraskielisyys
yläkoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record