Leikki lasten valtastrategioiden harjoittelukenttänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074796
Title: Leikki lasten valtastrategioiden harjoittelukenttänä
Author: Kettumäki, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074796
http://hdl.handle.net/10138/191251
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is power strategies that children use in play situations. In my work as a kindergarten teacher, I noticed that children use power over each other during their interaction with peers. Previous studies have focused on interaction between children, marginalization, bullying and power between adults and children. These studies have showed that negative use of power in interaction between children can lead to bullying, marginalization and can promote inequality. Theoretical frame of reference is based on Michel Foucault's theory of power. According to him, power is universal and can be represented through social interaction. This study is focused on power strategies. These strategies are totalities of means through which one can influence others attitudes, emotions and action. Critical discourse analysis was used as a method of analysis and the research data consist of video and audio material. The data was collected outside and inside play situations in day care centre. The study involved 10 children from one day care centre in metropolitan area in Finland. Children were two to three year olds and six of them were girls and four were boys. Children used leading, play negotiations and forbidden as power strategies in play. Through leading children shared and stayed in the same play idea, they were committed to play and the play was rich. In play negotiations children created common understanding on play and developed the play further. Through play negations the play enriched and got new features. Forbidding as a power strategy diminished children possibilities to influence on play and in the end the play was suffocated. Curriculum of Early Childhood education (2016, 29) says that early childhood educators have the means to indentify factors that limit play and develop factors that promoted play in early childhood education settings. My study offers information on children power strategies. With this information the staff can promote play in day care centers and supports children as they investigate and learn to practice power through play.Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia millaisia valtastrategioita lapset käyttivät päiväkodin leikkitilanteissa. Lastentarhanopettajan työssäni havaitsin, että lapset käyttävät valtaa toisiaan kohtaan keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan lasten välisiä vuorovaikutussuhteita, syrjäytymistä, kiusaamista tai lasten ja aikuisen välistä valtaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten välinen negatiivinen vallankäyttö voi johtaa kiusaamiseen ja syrjäytymiseen sekä edistää eriarvoisuutta. Teoreettinen viitekehys pohjautui Michel Foucault'n valtakäsitykseen, jossa valta nähdään kaikkialle läpitunkeutuvana ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmenevänä. Tarkastelussa oli lasten käyttämät valtastrategiat. Niillä tarkoitetaan keinojen kokonaisuuksia, joilla vaikutetaan toisen asenteisiin, tunteisiin tai toimintaan. Analysointimenetelmänä oli kriittinen diskurssianalyysi. Tutkimuksen aineisto koostui video- ja äänimateriaalista, jotka oli kerätty päiväkodin ulko- ja sisäleikkitilanteissa neljän aamupäivän aikana. Tutkimukseeni osallistui 10 lasta pääkaupunkiseutulaisesta päiväkodista. Lapset olivat iältään 2-3 vuotiaita, joista tyttöjä oli kuusi ja poikia neljä. Lapset käyttivät valtastrategioinaan leikin johtamista, leikkineuvotteluita ja kieltämistä. Johtamisen avulla lapset pysyivät yhteisessä leikki-ideassa, he olivat sitoutuneita toimintaan ja leikki oli rikasta. Leikkineuvotteluissa lapset yhdessä rakensivat leikki-ideaa eteenpäin, jolloin leikki rikastui ja sai uusia piirteitä. Kieltäminen tukahdutti leikin ja vähensi lasten mahdollisuuksia tuottaa leikkiin uusia piirteitä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 29) todetaan, että henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää edistäviä tekijöitä. Tutkimukseni tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle merkittävää tietoa lasten valtastrategioista. Tämän tiedon avulla henkilöstö pystyy ohjaamaan leikkiä sopivalla tavalla ja tukemaan lasten ensi askelia vallan käytön harjoittelemisessa.
Subject: Foucault
valta
valtastrategiat
leikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_Suvi Kett ... denharjoittelukenttänä.pdf 225.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record