Kerrotut tulevaisuudet – tulkitut vahvuudet ajan muutoksessa : nuorten tarinallisia kirjoitelmia tulevasta elämästään vuosilta 1997 ja 2015

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074735
Title: Kerrotut tulevaisuudet – tulkitut vahvuudet ajan muutoksessa : nuorten tarinallisia kirjoitelmia tulevasta elämästään vuosilta 1997 ja 2015
Author: Kauranen, Maikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074735
http://hdl.handle.net/10138/191252
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Aims of this study. The purpose of this study was to describe eight-graders' future narratives in terms of both their qualitative contents and narrative construction. The theoretical framework focused on examining the concept of strength and its construction in narratives utilising the approaches of positive psychology, development psychology and narrative psychology. An integration model of strengths was constructed to support the examination. The aim of this study was to describe how the adolescents' future narratives were constructed and what kinds of qualitative factors and strengths these narratives contain. A further aim was to examine the qualitative similarities and differences between the narratives written in 1997 and 2015. By focusing on the concepts of strength, the adolescents' narratives were considered to provide additional knowledge to educational work. This approach was also perceived to provide possibilities for supporting adolescents in shaping their own paths and building positive future narratives. Methods. The research group consisted of adolescents in the eighth grade. The participants consisted of twelve boys and twelve girls in both 1997 and 2015. In total, the examined group comprised of 48 adolescents (N=48). The qualitative data consisted of written narratives from 1997 and 2015. The adolescents' narratives were analysed with the constructed qualitative frame of four phases. The qualitative data were categorized, organized into themes and worked through to depict different narrative forms and plots. The analysis was completed by examining similarities and differences in the narratives. The analysis applied was influenced by a hermeneutic approach and was supported by the theory section of this study. Results and conclusions. The following themes related to strength were identified: love, modesty, innovation, sociality, autonomy, functionality and trust. Additional themes that emerged from the contents included the proximity of the environment, globality, and personal negativity. The structural forms of the future narratives consisted of the following types: future-shaping, prospective, retrospective and archlike (connecting the present to the future) narratives. These forms of narratives manifested the adolescents' ability to reflect on the future. Furthermore, the different themes presented more detailed narrative types: successful, mundane, there is no good without bad, incoherent, and tragic storylines. When comparing years of 1997 and 2015 to each other, in 2015 adolescents' positivity had increased while the themes of the proximity of the environment and globality had decreased. In conclusion, this study provides support for dynamic nature of the concept of strength construction and the importance of its contextual factors.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten kahdeksasluokkalaisten tuottamien tulevaisuuskertomusten laadullista sisältöä ja kerronnallista rakentumista ja kuvata millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja ilmenee vuosina 1997 ja 2015 tuotetuissa tulevaisuuskertomuksissa. Tässä työssä teoreettinen viitekehys muodostui myönteisen psykologian, kehityspsykologian ja narratiivisen psykologian lähestymistavoista kohdentuen tarkastelemaan vahvuuskäsitteen rakentumista. V ahvuuskäsitteen rakentumisen tarkasteluvälineeksi luotiin sitä kuvaava integraatiomalli. Vahvuuskäsitteiden rakentumisen tarkastelun kautta nuorten tulevaisuuskertomuksien katsottiin lisäävän sekä tiedollista ymmärrystä nuorten tulevaisuuteen suhtautumisesta että tarjoavan ymmärtämisen lisääntymisen kautta mahdollisuuksia tukea nuorten yksilöllisen elämänpolun myönteistä rakentumista. Menetelmät. Tutkittavat ryhmät olivat kahdeksasluokkalaisia nuoria. Molempina vuosina 1997 ja 2015 sekä poikia että tyttöjä oli otoksessa 12. Koko aineiston suuruus oli N= 48. Aineisto koostui instruktion tukemana kerätyistä vuoden 1997 nuorten kirjoittamista kertomuksista sekä uudesta aineistosta, joka kerättiin vastaavaa instruktiota käyttäen vuonna 2015. Kertomukset analysoitiin laadullisesti nelivaiheisen analyysikehikon avulla. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa tarkasteltiin luokittelun ja sen tematisoinnin avulla, toisessa ja kolmannessa vaiheessa kertomusten rakennemuotoa että juonenkulkua kuvaavien tyyppien muodostamisen avulla sekä neljännessä vaiheessa yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelulla. Analyysi tukeutui hermeneuttiseen ja teoriaa sitovaan lähestymistapaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä työssä nuorten tulevaisuuskertomusten vahvuusteemoiksi hahmottuivat rakkaus, vaatimattomuus, innovatiivisuus, sosiaalisuus, autonomia, toiminnallisuus ja luottamus. Lisäksi sisältöä kuvaavina teemoina hahmottuivat ympäristön läheisyyden, globaalisuuden ja omakohtaisen kielteisyyden teemat. Kertomusten rakennemuodoiksi erottuivat tulevaisuutta hahmotteleva, tulevaisuudessa oleva, takautuva ja kaarikertomus. Nämä ilmensivät osaltaan nuorten tulevaisuuden reflektiokykyä. Teemat kerronnallistuivat tarkempina kertomuksen tyyppeinä: huippukertomuksena, arjen lähellä olevana kertomuksena, ei hyvää ilman huonoa - kertomuksena, epäjohdonmukaisena kertomuksena sekä traagisena kertomuksena. Aineistojen välisinä pääeroina verrattaessa vuoden 1997 kertomuksiin hahmottuivat myönteisyyden lisääntyminen sekä ympäristön läheisyyden ja globaalisuuden teemojen merkityksen väheneminen vuoteen 2015 tultaessa. Tämä työ antaa tukea vahvuuskäsitteen dynaamiselle luonteelle sekä sen kontekstuaalisten tekijöiden merkitykselle.
Subject: hyvinvointinäkökulma
tulevaisuuskertomus
tarinallisuus
nuoret
vahvuudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record