Pieni Oppiva Mieli -ohjelman vaikutus lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074797
Title: Pieni Oppiva Mieli -ohjelman vaikutus lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen
Author: Häkkinen, Piia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074797
http://hdl.handle.net/10138/191254
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The aim of this study was to find out how Mind UpTM -curriculum effects to the children's development in the early childhood education. This study is the part of the Pieni Oppiva Mieli – research project in the University of Helsinki. Program executes Mind UpTM curriculum, which develops children's relaxing, concentration and emotional regulation in the Finnish early childhood education. The focus in this study was to find out how Pieni Oppiva Mieli –intervention (POM) effects to emotional control, social confidence and prosocial skills in the peer relations. According to former studies prosocial behaviour among each other is children's congenetial feature. The peer relations are formed in a quite early phase in the toddlerhood and the lack of social skills might lead to a risk of social rejection. Exercises where children relax and adjust their behaviour together in the peer group effects to the stress regulation, social emotional skills and school achievements in the school age. Methods: The study was conducted in autumn 2015. There were 463 children from three to seven years of age from 30 kindergarten groups taking part in the study in the Helsinki capital area. Children were divided into intervention groups (N=387) and to control groups (N=76). In the interventions groups the execution of the Mind UpTM curriculum was a daily routine for 30 weeks. Core in the curriculum were POM -exercises (brain brakes) three times per day where children were learning relaxation, concentration and recognition of their body sensations. The study data was gathered from KTA scale, which is based on the international Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale -method of evaluation of the strengths. The data was analyzed with repeated measures variance analysis and with non-parametric Kruskall-Wallis test (SPSS version 23). Results and conclusions: The result of the study indicates that Pieni Oppiva Mieli –intervention has positive effects to the children's emotion regulation skills. Non-parametric analysis noted effects of intervention also in social confidence and prosocial development. Review of the background variable in the whole data demonstrates that teachers estimated more strengths to girls than the boys in the emotion control and behavioural skills. Children with special needs have fewer strengths in all parts of the evaluation than other peers. It is important in the early childhood education to support children's emotional regulation and prosocial development and via that way prevent negative group phenomenon like bullying and social exclusion in the peer group.Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Mind UpTM -opetusohjelman vaikutuksia lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen varhaiskasvatuksessa. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston Pieni oppiva mieli –hanketta (POM-hanke), jossa sovelletaan lasten rauhoittumista, keskittymistä ja tunteiden säätelyä harjaannuttavaa Mind UpTM -opetusohjelmaa suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pieni oppiva mieli -intervention vaikutuksia lasten tunteiden säätelyyn, sosiaaliseen itseluottamukseen sekä prososiaalisiin taitoihin vertaissuhteissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyväntahtoinen käyttäytyminen toisia kohtaan on lapsen synnynnäinen taipumus. Vertaissuhteet muodostuvat varsin varhaisessa vaiheessa leikki-iässä, ja sosiaalisten taitojen puute on eräs riskitekijä lapsen ulkopuoliseksi jäämiselle. Lapsiryhmässä yhdessä toteutetulla rauhoittumisen ja käyttäytymisen säätelyn harjoittelulla on todettu olevan vaikutuksia kouluikäisten lasten stressin säätelyyn, sosio-emotionaalisiin taitoihin sekä koulusuorituksiin. Menetelmät: Syksyllä 2015 tutkimukseen osallistui 463 kolmesta seitsemään vuotiasta lasta 30 päiväkotiryhmästä pääkaupunkiseudulta. Päiväkotiryhmät jaettiin koeryhmiin (N=387) ja kontrolliryhmiin (N=76). Koeryhmissä toteutettiin Mind UpTM -opetusohjelmaa osana päivittäistä varhaiskasvatusta 30 viikon ajan. Keskeisenä ohjelmaan kuuluivat kolme kertaa päivässä toteutetut POM -tuokiot (brain break), joissa lapset opettelivat rauhoittumista, keskittymistä ja kehollisten aistimusten tietoista tunnistamista. Aineiston hankintaan käytettiin Käyttäytymisen ja tunteiden arviointiasteikkoa (Esikoulu KTA), joka pohjautuu kansainvälisesti käytettyyn Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale vahvuuksien arviointimenetelmään. Aineiston analysointiin käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysia sekä nonparametristä Kruskall-Wallisin testiä (SPSS, versio 23). Tulokset ja johtopäätökset: Tulokset osoittivat, että Pieni oppiva mieli –interventiolla oli positiivisia vaikutuksia lasten tunteiden säätelyn taitoihin. Myös sosiaaliseen itseluottamukseen sekä prososiaalisuuteen intervention myönteinen vaikutus näkyi parametrittomassa analyysissä. Koko aineiston taustamuuttujien tarkastelussa havaittiin, että varhaiskasvattajat arvioivat tytöille enemmän vahvuuksia tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen taidoissa kuin pojille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vahvuudet kaikissa arvioitavissa osa-alueissa olivat vähäisempiä, kuin muilla ikätovereilla. Varhaiskasvatuksessa on tärkeä tukea lasten tunteiden säätelyä ja prososiaalisuutta ja siten ennaltaehkäistä negatiivisia ryhmäilmiöitä, kuten kiusaamista ja sosiaalista syrjäyttämistä vertaisryhmässä.
Subject: varhaiskasvatus
interventio
sosiaaliset taidot
tunteiden säätely
vertaissuhteet
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record