Framgångsfaktorer för mentorskap i arbetslivet : ur adeptens synvinkel

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706134861
Title: Framgångsfaktorer för mentorskap i arbetslivet : ur adeptens synvinkel
Alternative title: Succeeding factors for mentoring in working life : from the view of the protégé
Author: Helminen-Lindroos, Frida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706134861
http://hdl.handle.net/10138/191256
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: During the last decades mentoring has increased in popularity and today it's common with many different mentoring programs in the working life. The aim with this study is to map and illustrate factors that lead to an effective mentoring relationship and to an successful mentoring according to the protégé. Also the expectations for the mentoring of the protégés in this study will be taken into account. In addition, the protégés experience on how mentoring can support learning and development in working life will be mapped. Informants in this study were protégés that participated in an formal mentoring program organized at their workplace and experienced mentoring as a success. Data was collected with help of semi structured interviews with seven persons. An interview guide was used as support during the interviews and material from the interviews were analyzed with qualitative content analysis. The results shows that protégés goals and expectations vary from personal to concretely work related. Most of participants experienced that the goals and expectations were guided to a more personal level during the mentoring process. Factors influencing an effective mentoring relationship was mainly open communication and accessibility, well defined goals and challenges, a caring personal relationship, mutual respect and trust and exchange of knowledge. Also motivation and willingness to participate are important elements. Other factors that influence the mentoring success is back-up from organization, set of mentoring program and other components. The study show that mentoring can support protégés working life development by developing working skills, the working identity, thinking processes and ability to reflexion and self awareness.Mentorskap har under de senaste årtiondena ökat i popularitet och idag är det väldigt vanligt med olika mentorskapsprogram inom arbetslivet. Syftet med denna studie är att kartlägga och belysa de faktorer som leder till en effektiv mentorskapsrelation och ett framgångsrikt mentorskap enligt adepten i mentorskapet. Också de förväntningar adepterna i denna studie har gällande mentorskapet betraktas och därtill kartläggs hur adepten upplever att mentorskapet kan stöda inlärning och utveckling i arbetslivet. Informanterna i studien var adepter som deltagit i ett organiserat formellt mentorskapsprogram på sin arbetsplats och själva upplevt mentorskapet som framgångsrikt. Data insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju personer. Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide och materialet från intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visade att adepternas mål och förväntningar varierade från personliga till konkret arbetsrelaterade. De flesta upplevde att målen och förväntningarna styrdes mot ett mer personligt plan under mentorskapets gång. Faktorer som främjar en effektiv mentorskapsrelation var främst öppen kommunikation och tillgänglighet, välformulerade mål och utmaningar, en omvårdande personlig relation till mentorn, ömsesidig respekt och förtroende samt kunskapsutbyte. Också motivation och frivillighet är viktiga element. Ävriga faktorer som inverkar på mentorskapets framgång var organisationens stöd, mentorprogrammets uppbyggnad och styrning samt övriga yttre faktorer. Studiens resultat visade att mentorskap kan stöda adeptens inlärning och utveckling i arbetslivet genom att yrkeskunskapen, den yrkesmässiga identiteten, tankeprocesserna och förmågan till reflektion samt självkännedomen utvecklas.
Subject: mentorskap
mentorskapsrelation
adept
inlärning och utveckling i arbetslivet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record