Käsityö ja kestävä kehitys : Kestävän kehityksen ilmeneminen vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074788
Title: Käsityö ja kestävä kehitys : Kestävän kehityksen ilmeneminen vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
Author: Soini-Bell, Lilja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074788
http://hdl.handle.net/10138/191257
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of the study was to find out how sustainable development will be taken into account in the national criteria is shown. My presumption was that sustainable development is no longer on display in the new core curriculum as clearly as in the previous one. My research is qualitative. I looked at the core curricula in 2004 and 2014 by theory bounded content analysis. I studied my own subject crafts and values, mission and operational culture in the common part of national core curriculum. I took into examination also the thematic entities from 2004 and the wide-range knowledge from 2014 that integrate all the subjects. I looked into the process of drawing up the documents, their contents and their form in order to find out the way they were drawn and what kind of elements had affected the drawing process. After that I analyzed the values, mission, operational culture, learning environments working methods separately in relation to sustainable development. Then I took under observation the thematic entities and the wide-range knowledge. Finally, I examined crafts and the presence of the sustainable development in it. I found out that sustainable development occurs creditably in the new core curriculum in every aspect of it, in social, cultural, ecological and economical aspect with emphasis on the two first ones and more clearly than in the previous core curriculum. This may depend on the fact that the core curriculum is more precise in general guidance and much more extensive. On the contrary in craft the trend was quite the opposite. Sustainable development and consumer education appear in the core curriculum in 2004 through the whole subject. In the new core curriculum, sustainable development is lost in the excess of all goals. There is a fundamental difference in the core curricula. The document in 2004 is restricted in comparison to his successor. As result the instructions in the new core curriculum are more comprehensive, more detailed and more versatile throughout. And it is significantly more normative.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kestävä kehitys otetaan huomioon valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ja minkälaisia muutoksia sen esiintymisessä näkyy. Esituntemukseni oli, että kestävä kehitys ei enää uusissa opetussuunnitelman perusteissa ollut yhtä selvästi esillä kuin edellisissä perusteissa. Tutkimukseni on laadullinen. Tarkastelin aineistoani perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vuosilta 2004 ja 2014 teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tarkastelun kohteena oli sekä oma oppiaineeni käsityö, että kaikkea opetusta ja kasvatusta ohjaavat perusteasiakirjan yhteiset osiot perusopetuksen arvoperusta, tehtävät ja toimintakulttuuri. Otin mukaan tarkasteluun myös kaikkia oppiaineita koskevat eheyttävät kokonaisuudet, aihekokonaisuudet vuodelta 2004 ja laaja-alaisen osaamisen vuodelta 2014. Tutkin ensin perusteasiakirjojen laatimisprosessia sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti saadakseni selville, miten ne on laadittu ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet niiden rakentumiseen. Sen jälkeen analysoin perusopetuksen arvoperustaa, tehtävää, toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja työtapoja kutakin erikseen suhteessa kestävään kehitykseen. Sitten pureuduin aihekokonaisuuksiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Viimeisenä tarkastelin käsityö-oppiainetta ja kestävän kehityksen esiintymistä siinä. Tutkimuksessa kävi selville, että uusien opetussuunnitelman perusteiden yhteisessä osassa kestävä kehitys ilmenee kiitettävästi jokaisessa ulottuvuudessaan - sosiaalisessa, kulttuurisessa, ekologisessa ja taloudellisessa - painottaen kahta ensimmäistä ja selvemmin kuin edellisissä perusteissa. Tämä voi johtua vuoden 2014 asiakirjan ohjeistuksen yleisestä laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. Sen sijaan käsityö-oppiaineessa suunta oli päinvastainen. Kestävä kehitys ja sitä edistävä kuluttajakasvatus ilmenee vuoden 2004 perusteissa kautta linjan. Uusissa perusteissa se hukkuu muiden tavoitteiden viidakkoon. Perusteasiakirjoissa on perustavanlaatuinen ero, niiden laajuus. Vuoden 2004 perusteasiakirja on suppea verrattuna seuraajaansa. Siitä seuraa, että vuoden 2014 perusteasiakirjan ohjeet ovat kauttaaltaan monipuolisemmat, yksityiskohtaisemmat ja kattavammat. Niiden normatiivisuus on myös lisääntynyt huomattavassa määrin.
Subject: kestävä kehitys
käsityö
opetussuunnitelma
ekologinen kestävyys
sosiaalinen kestävyys
kulttuurinen kestävyys
taloudellinen kestävyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record