Katupuiden menestymisen arviointi fenologiaseurannan avulla : case Vartioharjuntien katu-puuarboretum Helsingissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705174151
Title: Katupuiden menestymisen arviointi fenologiaseurannan avulla : case Vartioharjuntien katu-puuarboretum Helsingissä
Author: Luhtaniemi, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705174151
http://hdl.handle.net/10138/191298
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Fenologia tutkii eliöiden vuotuisen kehityksen suhdetta ilmastotekijöihin. Puilla vuosittaista kehitystä säätelevät voimakkaimmin ilman lämpötila ja päivänpituus. Myös muilla kasvutekijöillä voi olla vaikutusta puiden fenologiaan. Fenologiavaste ympäristötekijöihin on geneettinen. Bore-aalisella kasvillisuusvyöhykkeellä puiden menestymistä rajoittavat talven minimilämpötilat sekä kasvukauden pituuden ja tehoisan lämpösumman kertymän riittävyys. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli havainnoida Vartioharjuntien katupuuarboretumissa kasva-vien koepuiden fenologiaa sekä arvioida niiden menestymismahdollisuuksia Etelä-Suomen olois-sa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös fenologiatarkkailua menestymismahdollisuuksien arvi-ointimenetelmänä. Katupuuarboretumin puut edustivat kaikkiaan 11 eri taksonia ja ne oli istutettu vuonna 2012 Vartioharjuntielle Itä-Helsinkiin (60° N, 24° E). Verrokkina tutkimuksessa tarkkailtiin noin 1,5 kilo-metrin päässä Vanhanlinnantiellä kasvavia puistolehmuksia (Tilia x vulgaris). Katupuiden fenologi-aa tarkkailtiin kaksi kertaa viikossa, kun kehitys oli nopeaa, esimerkiksi silmujen puhkeamisen aikaan, ja kerran viikossa hitaamman kehityksen vaiheessa. Fenologiaa tarkkailtiin BBCH-asteikon avulla, joka mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon taksonien välillä. Kaksiportainen asteikko kuvaa kasvin eri pääkehitysvaiheita ja sen eri asteita. Fenologiaseurannan lisäksi mitattiin puiden pituus- ja paksuus kasvua sekä tehtiin havaintoja mahdollisista bioottisista tai abioottisista stressioireista. Koepuutaksonien fenologiassa havaittiin joitakin eroja suhteessa verrokkipuiden fenologiaan. Kasvukauden pituus ja tehoisan lämpösumman kertymä näyttäisi riittävän eteläisessä Suomessa puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeellä Ia-Ib. Mahdollisia uusia katupuutaksoneja voisi tämän fenologiatutkimuksen perusteella olla Carpinus betulus ’Fastigiata’, Corylus colurna, Cra-teagus monogyna ’Stricta’, Malus baccata ’Street Parade’, Quercus palustris ja Sorbus aucuparia ’Erecta’. Aikaisempien tutkimusten mukaan näiden taksonien kylmänkestävyys olisi riittävä. Koe-puiden toipuminen vuoden takaisesta siirtoistutuksesta oli todennäköisesti vielä kesken ainakin osalla taksoneista, joten seurantaa olisi syytä jatkaa tarkempien johtopäätösten tekemiseksi. Li-säksi seurantaa olisi hyvä tehdä vähintään kahden kasvukauden ajan, jotta ilman lämpötilan vuo-sittaisen vaihtelun merkitystä voitaisiin tutkia. Tutkimuksen perusteella fenologiaseurantaa voisi käyttää kaupunkipuiden soveltuvuuden arvioinnissa täydentävänä tutkimusmenetelmänä.
Subject: fenologia
ilmastonmuutokset
kasvukausi
lehtipuut
lämpötila
päivänpituus
viileä vyöhyke


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record