Välitysinstituutin välimieheen liittyvät tehtävät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304272
Title: Välitysinstituutin välimieheen liittyvät tehtävät
Author: Nikula, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304272
http://hdl.handle.net/10138/191316
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Välitysinstituutilla on institutionaalisessa välimiesmenettelyssä monenlaisia tehtäviä, jotka voidaan jakaa yleisiin kaikkia menettelyjä koskeviin ja yksittäistä menettelyä koskeviin. Tutkielmassa on perehdytty tehtävien sisältöön, niihin liittyviin toimintatapoihin ja ongelmiin. Lisäksi on tuotu esiin osapuolten toiveita instituuttien toiminnalle. Instituutin yleisiin tehtäviin kuuluvat institutionaalisen sääntelyn tuottaminen ja välimieslainkäytön laadunvalvonta. Osa instituuttien tuottamasta sääntelystä liittyy välimiehen henkilöön ja millaisia vaatimuksia hänelle asetetaan. Sääntelyä muokataan ajoittain vastaamaan riidanratkaisun tarpeita. Tutkittujen instituuttien säännöissä on välimiehen henkilön osalta eroavaisuuksia. Instituutin harjoittamista laadunvalvontatavoista tutkielmassa syvennytään pyrkimykseen saada menettelyyn mahdollisimman hyvät välimiehet. Hyvän välimiehen käsite ei ole selkeä ja siinä joudutaan tasapainottelemaan erilaisten välimieheen kohdistuvien vaatimusten välillä. Tutkielmassa käsitellään myös instituutin esteettömyyttä, joka ei ole perinteisessä mielessä instituutin tehtävä. Esteettömyys liittyy kiinteästi instituutin rooliin välimiehen henkilöön liittyvissä tilanteissa. Se tulee huomioida esimerkiksi välimiehen vahvistamisessa ja välimiestä koskevien esteellisyysväitteiden käsittelyssä. Instituutin tehtävät yksittäisessä välimiesmenettelyssä muodostuvat sen sääntöjen kautta. Yleensä niihin kuuluvat välimiehen valinta, esteellisyysväitteiden käsittely ja tarvittaessa välimiehen vaihtaminen. Välimiehen valinta on välimiesmenettelyn tärkein päätös, joka tulee usein instituutin tehtäväksi. Instituuttien säännöt eroavat toisistaan siinä, kuinka monta välimiestä lähtökohtaisesti valitaan. Instituutin tekemään valintaan liittyy omia säännöksiään sen mukaan, valitseeko instituutti välimiehen 1) suoraan sääntöjensä perusteella, 2) sen jälkeen, kun osapuoli tai osapuolet eivät ole onnistuneet valinnassaan, vai 3) moniasianosaistilanteessa. Välimieheen kohdistuvia esteellisyysväitteitä voidaan tehdä ennen menettelyn alkamista välimiehen vahvistamisen yhteydessä tai menettelyn aikana haastamisen kautta. Instituutti toimii näissä päätöksentekijänä ja menettely etenee sen sääntöjen mukaisesti. Myös esteellisyysväitteeseen annetun päätöksen jälkeen toimitaan soveltuvien institutionaalisten sääntöjen mukaan. Välimiehen esteettömyyden vaatimus on kaikissa instituuteissa sama, mutta muut välimieheen kohdistuvat vaatimukset eivät ole haastattelujen perusteella selviä. Kriteerit välimiestä valittaessa ja esteellisyysväitteitä ratkaistaessa voivatkin erota eri instituuteissa. Näitä eroavaisuuksia on tutkielmassa selvitetty haastattelututkimuksen avulla.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record