Kolmannen vastuun rajoittaminen sopimusketjussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304299
Title: Kolmannen vastuun rajoittaminen sopimusketjussa
Author: Silvonen, Janne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304299
http://hdl.handle.net/10138/191369
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan sopimuksen ulkopuolisen kolmannen tahon asemaa sopimusketjussa sekä tämän mahdollisuutta rajoittaa vastuutaan toimiessaan osana sopimusketjua. Sopimusketjut ja -verkostot ovat nykymuotoisessa vaihdannassa yhä tavanomaisempia liiketoiminnan rakentumismuotoja. Velvoiteoikeuden kannalta sopimusketjujen ja -verkostojen erityispiirre on se, etteivät kaikki ketjussa tai verkostossa toimivat tahot ole keskenään sopimussuhteessa, vaikka toimijoiden kahdenvälisissä sopimussuhteissaan tekemät suoritukset vaikuttavat ketjun tai verkon muiden toimijoiden tekemiin tai saamiin suorituksiin. Merkitystä tällä on erityisesti vahingonkorvausvastuun kannalta, sillä sopimusperusteinen ja sopimuksenulkoinen vastuu eroavat keskeisesti toisistaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka kolmas osapuoli voi hallita sopimusketjussa syntyvän ulkopuolisiin kohdistuvan vastuuriskinsä sopimus kolmannen hyväksi -instituution avulla. Vastuuriski voi syntyä joko sopimuksenulkoisen tuottamusvastuun perusteella tai ns. välittömän sopimussuhteen ylittävän vastuun perusteella. Sopimusta kolmannen hyväksi käytetään vastuuriskin hallintakeinona siten, että kolmannen oma sopijakumppani sopii edelleen oman sopijakumppaninsa kanssa vastuunrajoituksesta kolmannen hyväksi. Keskeisellä sijalla tutkimuksessa on selvittää sopimuksia kolmannen hyväksi koskevat oikeussäännöt, joilla on merkitystä perustettaessa vastuunrajoitus kolmannelle. Samalla tutkitaan, kuinka sopimus kolmannen hyväksi jäsentyy osana velvoiteoikeuden systematiikka. Tutkittavat oikeussäännöt liittyvät yhtäältä kolmannen oikeusaseman syntymiseen sekä toisaalta saavutetun oikeusaseman pysyvyyteen. Kolmannen oikeusaseman syntyminen ratkaistaan ensisijaisesti sopimuksen tulkinnalla, kun taas oikeusaseman pysyvyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota sopimusosapuolten toimintaan ja kolmannen perusteltuihin odotuksiin. Tutkielman lopuksi tarkastellaan tarkemmin sopimus kolmannen hyväksi -instituutiolla perustettua vastuunrajoitusta osana sopimusketjua ja joitakin siihen liittyviä erityispiirteitä, kuten sopimusosapuolien mahdollisuutta peruuttaa tai muuttaa kolmannelle perustettu vastuunrajoitus.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kolmannen vastu ... Silvonen OTM-tutkielma.pdf 676.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record