Todisteen hyödyntämiskielto kilpailuoikeudessa : erityisesti vahingonkorvausoikeudenkäynnin näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304260
Title: Todisteen hyödyntämiskielto kilpailuoikeudessa : erityisesti vahingonkorvausoikeudenkäynnin näkökulmasta
Author: Mehtonen, Elsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304260
http://hdl.handle.net/10138/191380
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Hyödyntämiskiellon asettaminen yksittäisessä tapauksessa tarkoittaa sitä, että todistetta ei oteta lainkaan huomioon todistusharkinnassa, vaan se suljetaan oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolelle kokonaan. Tutkielman tarkoituksena on systematisoida hyödyntämiskieltoja kilpailuoikeudessa, erityisesti kilpailuoikeuden yksityisoikeudelliseen täytäntöönpanoon liittyvissä vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Hyödyntämiskieltoajattelun lisääntymisen myötä hyödyntämiskielloista on säädetty uudistetussa oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa ja myös lakiin kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista sisältyy todisteiden esittämis- ja hyödyntämiskieltosäännös. Säännökset merkitsevät poikkeusta vapaaseen todistusteoriaan. Kilpailuoikeudellisen hyödyntämiskiellon käyttöönotosta säädettäessä sekä sen soveltamiskäytännössä tulee ottaa huomioon EU-oikeuden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet. Tutkielmassa käydään läpi hyödyntämiskieltosääntelyä ja selvitetään hyödyntämiskieltoa ilmiönä – niiden perusteita ja keinoja. Tutkielmassa tuodaan esille ja pohditaan hyödyntämiskieltoja koskevia lainsäätäjän ratkaisuja, kuten hyödyntämiskieltosääntelyn käyttöalaa ja asettamisedellytyksiä, perehtymällä erityisesti lainvalmisteluaineistoihin. Hyödyntämiskielloilla on vahva liityntä perus- ja ihmisoikeuksiin. Todisteiden asettamisesta hyödyntämiskieltoon painottuu yhtäältä muun muassa EIS 6 artiklassa turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja toisaalta muun muassa rikosten selvittämisintressi. Tutkielmassa selvitetään vastakkaisten oikeuksien asettamia vaatimuksia ja lainsäädännössä sekä EIT:n ja EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännössään asettamia edellytyksiä todisteiden hyödyntämiskielloille. Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista on ollut voimassa 26.12.2016 lähtien. Kilpailuoikeudellisen hyödyntämiskieltosäännöksen leniency-poikkeukset ovat tarvittava uudistus ja saattavat parantaa järjestelmän merkitystä, sillä poikkeusten lisääminen lakiin parantaa leniency-järjestelmän läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Laissa kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista oleva säännös todisteiden esittämisestä ja hyödyntämisestä voidaan nähdä leniency-menettelyn suojaamisen ohella myös keinona toteuttaa tehokkaammin kilpailuoikeuden yksityisoikeudellista soveltamista, sillä vahingonkorvauskanteiden nostamisen keskeisenä edellytyksenä on nähty se, että kantajalla on käytettävissään riittävä näyttö vaatimustensa esittämiseksi. Aineelliseen totuuteen ei voida pyrkiä keinolla millä hyvänsä, vaan yksilön oikeussuojasta ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta tulee huolehtia. Todisteen hyödyntämiskieltoa koskevan säännöksen tärkein merkitys esitöiden mukaan on, että yrityslausunnon tekemistä harkitsevat kilpailuoikeuden rikkojat voivat luottaa siihen, että heidän KKV:lle antamansa yrityslausunto ei päädy todisteeksi vahingonkorvausoikeudenkäyntiin. Jäsenvaltioiden säännöt ovat eronneet sen osalta, mitä tietoja kilpailuviranomainen on antanut pyynnöstä vahingonkorvauskannetta varten. Tämän on nähty aiheuttaneen eroja oikeussuojan tasolle ja nähty voivan vääristää kilpailua ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. OK 17 luvun lainsäädännöllinen kehikko hyödyntämiskieltoharkinnalle ja lakiin kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista sisältyvä säännös todisteiden esittämisestä ja hyödyntämisestä parantavat ennustettavuutta ja selventävät oikeustilaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record