Vähemmistösuojan toteutuminen osakeyhtiön sulautumistilanteessa : verrokkina vähemmistöosakkeen lunastus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304252
Title: Vähemmistösuojan toteutuminen osakeyhtiön sulautumistilanteessa : verrokkina vähemmistöosakkeen lunastus
Author: Leino, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304252
http://hdl.handle.net/10138/191387
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Osakeyhtiölain 16:1 mukaan osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulautua toiseen osakeyhtiöön (vastaanottava yhtiö), jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Sulautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Lisäksi osakeyhtiölain 18:1 mukaan se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (lunastaja), on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosakkeenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. Yhtiökokouksen päätös sulautumisesta tehdään määräenemmistöpäätöksenä, jolloin päätöstä on kannatettava kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Tilanteessa, jossa enemmistöosakkeenomistajalla on mahdollisuus päättää yhtiön sulautumisesta itsenäisesti, ilman että vähemmistöosakkeenomistajat voivat äänestämällä vaikuttaa asiaan, voi tilanne tosiasiallisesti päätyä samaan lopputulokseen kuin vähemmistöosakkeenomistajan lunastusmenettely – aluksi osakkeenomistaja omistaa osakkeita, sitten rahaa. Tutkimukseni käsittelee ensinnäkin kysymystä siitä, johtaako enemmistöosakkeenomistajan mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti edellä mainittuun tilanteeseen ja mikäli johtaa, onko sulautuminen siinä tapauksessa vähemmistösuojasäännösten vastaista. Asiaa selvitetään tarkastelemalla ensin laajasti osakkeeseen liittyviä oikeuksia ja periaatteita, jonka jälkeen tarkastelu siirtyy osakkeenomistajan vähemmistösuojamekanismeihin kokonaisuudessaan. Seuraavassa osassa esittelen kuvattujen menettelyiden sisältöä. Lopuksi siirryn vertaamaan menettelyitä ensin toisiinsa ja sitten vähemmistösuojasäännöksiin. Tutkielmassa päädytään siihen tulokseen, että sulautumisen ja vähemmistöosakkeen lunastamisen tosiasiallisesta samankaltaisuudesta ei voida tehdä tyhjentäviä päätelmiä. Vähemmistösuojasäännösten kanssa menettelyn sen sijaan katsotaan olevan linjassa silloin, kun yhdenvertaisuus käypää hintaa määriteltäessä toteutuu.Under the Finnish Limited Liability Companies Act (624/2006) chapter 16 section one, a limited liability company (merging company) may merge into another limited liability company (acquiring company), in which event the assets and liabilities of the merging company are transferred to the acquiring company and the shareholders of the merging company receive shares in the acquiring company as merger consideration. The merger consideration may also consist of cash, other assets and future undertakings. In addition chapter 18 section one decrees that a shareholder with more than nine tenths (9/10) of all shares and votes in the company (redeemer) shall have the right to redeem the shares of the other shareholders at the fair price (right of squeeze-out). A shareholder whose shares may be redeemed (minority shareholder) shall have the corresponding right to demand that the shareholder’s shares be redeemed (right of sell-out). The decision of a merger by the general meeting must be made by qualified majority; A proposal that has been supported by at least two thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting. In the possible event of a majority shareholder being able to independently make the decision of a merger without the minority shareholders being able to take part in the decision by voting, the procedure does in reality resemble that of a redemption procedure. This study handles the question of whether the majority stockholder’s possibility of such fully independent decisions does in fact lead to the situation described and if so, could a merger in that case be unlawful under the regulations of protection for minority stockholders. At first the question is examined through broadly observing rights and principles involved in stockholding and the law-given mechanisms of protection for minority stockholders. The following part takes a closer look at the procedures involved. The final part of the study compares these procedures both in relation to each other and to the minority protection regulation. The final outcome of this study is that the de facto similarity in procedures between a merger and the redemption of minority stock cannot be fully ascertained. However, the procedure of a merger solely decided upon by a majority stockholder can be considered lawful in light of the minority protection regulations when the going price of the stock is evaluated through equal measures.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record