Ogiltiga konkurrensförbud i aktieägaravtal : Speciellt i ljuset av arbetsavtalslagstiftningen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244201
Title: Ogiltiga konkurrensförbud i aktieägaravtal : Speciellt i ljuset av arbetsavtalslagstiftningen
Author: Franssi, Nina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244201
http://hdl.handle.net/10138/191392
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Konkurrensförbud kan begränsa en individs rätt till näringsfrihet, vilket är ett allvarligt problem eftersom var och en har rätt till näringsfrihet enligt Finlands grundlag. Konkurrensförbud i aktieägaravtal kan anses vara problematiska bl.a. ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Arbetsavtalslagen (ArbAvtL), som ställer krav om synnerligen vägande skäl och begränsar ett konkurrensförbuds tidsmässiga bundenhet, blir tillämplig på ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal om aktieägaren även anses vara arbetstagare i bolaget. Genom att erbjuda aktier till en arbetstagare kan man således försöka kringgå ArbAvtL:s tvingande bestämmelser som begränsar användningen av konkurrensförbud. Genom att "omvandla" en arbetstagare till en aktieägare kan man binda personen i fråga till ett strängare konkurrensförbud än vad som är tillåtet enligt ArbAvtL 3:5. Genom en studie av fiktiva typfall söks i avhandlingen svar på frågan i vilka typsituationer konkurrensförbud i aktieägaravtal kan anses vara ogiltiga. En väsentlig fråga i relation till huruvida ArbAvtL blir tillämplig gällande konkurrensförbud i aktieägaravtal är var gränsen mellan arbetstagare och företagare går. I avhandlingen belyses ytterligare vilka faktorer som påverkar bedömningen av huruvida synnerligen vägande skäl enligt ArbAvt 3:5 anses finnas för användningen av konkurrensförbud. Om en aktieägare inte anses vara arbetstagare bör giltigheten av ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal bedömas i ljuset av lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Rättshandlingslagen), närmare bestämt Rättshandlingslagen 38 §. Således behandlas även de faktorer som påverkar skälighetsbedömningen i Rättshandlingslagen 38 § och som kan leda till jämkning enligt Rättshandlingslagen 36 §. Avhandlingen visar att det alltid bör göras en helhetsbedömning in casu gällande konkurrensförbuds giltighet i aktieägaravtal. Avhandlingens syfte är inte att ge en färdig modell över hur konkurrensförbud i aktieägaravtal bör bedömas, utan snarare att lyfta fram olika faktorer som påverkar bedömningen och belysa hur dessa har tolkats.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record