Vittnespsykologins roll i bevisvärderingen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304286
Title: Vittnespsykologins roll i bevisvärderingen
Author: Rytkönen, Katarina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304286
http://hdl.handle.net/10138/191393
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: I avhandlingen undersöks vittnespsykologins roll i bevisvärderingsprocessen. För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och bevisvärderingen har, presenteras tre för ämnet centrala helheter som grund för behandlingen av forskningsfrågan. Inledningsvis granskas bevisvärderingens grunddrag, det vill säga målet med rättegångsprocessen och dess sanningsbegrepp, tillämplig lagstiftning samt relevant bevisrättslig terminologi. Detta följs av en genomgång av de bevisvärderingsteorier och värderingskriterier som finns utarbetade för bevisvärderingsprocessen i dag. Den tredje helheten behandlar vittnespsykologin som ämnesområde samt de forskningsresultat som potentiellt kunde utnyttjas under rättegångsprocessen. Utanför avhandlingen har begränsats bland annat specifika typer av vittnesutsagor, t.ex. barnvittnen, som tidigare vittnespsykologisk forskning behandlat. Avhandlingens metod är rättsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning utnyttjas i stor utsträckning i arbetet. I arbetet presenteras bevisvärderingens grunddrag samt de vanligaste bevisvärderingsteorierna för att fastställa de referensramar inom vilka vittnespsykologin enligt arbetets hypotes bör finna en plats. Bevisvärderingsteorierna vägs emot principen om fri bevisvärdering, och i arbetet diskuteras huruvida teoretiskt utarbetade modeller motsvarar den praktiska bevisvärderingsprocessen. Bevisvärderingsteorierna granskas speciellt ur den muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat problemet gällande trovärdighetsbedömningen av den muntliga utsagan. Vittnespsykologin som forskningsområde undersöker bland annat vittnens observationer, minnesprocessen, vittnesutsagor och utredningen av deras trovärdighet. Kunskap gällande samtliga faktorer kan enligt avhandlingens hypotes stöda bevisvärderingsteorierna och därmed främja en bättre och mer sanningsenlig bevisvärdering av muntliga utsagor. Med stöd av de ovan nämnda tre kapitlen diskuteras sedan vittnespsykologins roll i bevisvärderingsprocessen ur vittnesutsagans, sakkunnigutlåtandets samt domarrollens perspektiv. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av forskningsresultaten samt diskussion kring vad slutsatserna innebär. Muntlighetsprincipen ställs som en ledande princip för rättegångsprocessen, och vittnens muntliga utsaga anses med brett konsensus i rättslitteraturen och rättspraxis medföra en mer korrekt och pålitlig bedömning av vittnesutsagans bevisvärde. Förutom ett antal konkreta sätt med hjälp av vilka vittnespsykologin kunde utnyttjas i större utsträckning i rättegångsprocessen ifrågasätter arbetets slutsatser muntlighetsprincipen som ledande rättegångsprincip.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record