Yläkoululaisen oppimismotivaatio ja sen muutokset katsomusopetuksessa odotusarvoteorian viitekehyksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314343
Title: Yläkoululaisen oppimismotivaatio ja sen muutokset katsomusopetuksessa odotusarvoteorian viitekehyksessä
Author: Sarén, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Käytännöllisen teologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för praktisk teologi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314343
http://hdl.handle.net/10138/191418
Thesis level: master's thesis
Discipline: Praktisk teologi
Practical Theology
Käytännöllinen teologia
Abstract: Tutkimuksessa muodostetaan yläkoululaisen oppimismotivaatio katsomusopetuksessa peruskoulun seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla, sekä erikseen katsomusryhmissä. Oppilaiden motivaation muutoksia selvitetään luokka-asteelta toiselle. Motivaatiota tutkitaan Jaquelynne Ecclesin ja Allan Wigfieldin odotusarvoteorian pohjalta. Odotusarvoteoria on yksi merkittävimmistä motivaatiotutkimuksen teorioista, jonka avulla on tutkittu lapsia ja nuoria yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Teorian mukaan uskomukset omista kyvyistä, tulevaa menestystä kohtaan luodut odotukset sekä tehtäväkohtainen arvostus vaikuttavat siihen, kuinka motivoitunut lapsi tai nuori on. Katsomusaineisiin liittyvää tutkimusta odotusarvoteorian näkökulmasta ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Tutkimukseen osallistui 332 perusasteen 7-9 –luokkien oppilasta, jotka osallistuivat joko evankelis-luterilaisen uskonnon, islamin tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Tutkittavat olivat Etelä- ja Itä-Suomesta. Tutkimus tehtiin kolmen tutkimuskysymyksen johdattamana: 1. Minkälainen on peruskoulun yläakouluikäisen oppilaan oppimismotivaatio katsomusopetuksessa? 2. Minkälainen on yläkouluikäisen oppimismotivaatio seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla ja miten motivaatio muuttuu yläkoulun aikana? 3. Minkälainen motivaatiomalli muodostuu eri katsomusaineiden oppilaille? Oppilaat olivat keskinkertaisesti motivoituneita kaikilla luokka-asteilla ja opetusryhmissä. Tutkimuksen mukaan suurin motivaatiota nostava arvo oli kykyuskomuksilla ja menestysodotuksilla ja laskeva arvo hyötyarvolla. Hyödyllisimpänä katsomusainetta pitivät islamin opetusryhmän oppilaat ja hyödyttömimpänä elämänkatsomustiedon oppilaat. Katsomusoppiaineen oppimismotivaatiossa tapahtui muutoksia yläkoulun aikana. Seitsemännen ja kahdeksannen luokan motivaation keskiluvut pysyivät lähes samoina eikä niissä ollut pienistä arvon laskuista huolimatta tilastollisesti merkitsevää muutosta. Yhdeksännen luokan oppilaat sen sijaan olivat tilastollisesti merkitsevästi motivoituneempia kuin kahdeksannen luokan vastaajat. Niin kiinnostus katsomusaineeseen kuin oppiaineen koettu hyötykin saivat korkeammat arvot yhdeksännen luokan mittauksessa. Tämä tulos ei ollut linjassa aikaisemman tutkimuksen tulosten kanssa, joissa on tilastollisesti todettu motivaation laskua yläkoulun alusta yläkoulun loppuun. Tässä tutkimuksessa saatu poikkeava tulos saattaa johtua katsomusaineen ja aikaisemmassa tutkimuksessa käytettyjen aineiden (esimerkiksi matematiikka, lukutaito) erilaisesta luonteesta. Katsomusaineen merkittävyys saattaa avautua vasta vähän vanhemmalle oppilaalle.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record