Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706064691
Title: Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä
Author: Savonen, Piia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706064691
http://hdl.handle.net/10138/191502
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia sosiaalityöntekijän vallankäytöstä. Tavoitteena on kuvata, millaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaat kokevat vallankäyttöä sosiaalityöntekijän puolelta ja minkälaisia vallankäytön muotoja on löydettävissä asiakkaiden kuvaamista vuorovaikutustilanteista. Tämän lisäksi tavoitteena on tuoda esiin, mitkä tekijät sosiaalityöntekijän toiminnassa vaikuttavat siihen, että asiakkaille syntyy kokemus vallankäytöstä ja millaisena asiakkaat kokevat sosiaalityöntekijän vallankäytön. Tutkielma on laadullinen ja taustalla vaikuttaa fenomenologis-hermeneuttinen tieteenfilosofinen lähestymistapa. Tutkielmaan haastateltiin kuutta Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aikuissosiaalityön asiakasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Asiakkaiden vallankäytön kokemukset ovat syntyneet aikuissosiaalityön kontekstissa. Eniten asiakkaat kokevat vallankäyttöä vuorovaikutustilanteissa, joissa toimeentulotukityö on ollut keskiössä. Vallankäytön muotoja aineistosta löytyi useita. Eniten aineistosta nousi esille harkintavalta, jota sosiaalityöntekijät käyttivät yleensä harkinnanvaraista toimeentulotukea myöntäessään. Lisäksi lakiin perustuvaa valtaa ja asiantuntijavaltaa löytyi tuloksista jonkin verran. Asiakkaiden kokemukset vallankäytöstä ovat sidoksissa siihen, miten asiakasta on kohdeltu vuorovaikutuksessa ja onko asiakkaalle syntynyt kokemusta tukemisesta. Se, miten asiakkaat kokevat vallankäytön on aina yksilöllistä ja tilanteeseen sidottua. Sosiaalityöntekijät ovat onnistuneet luomaan lähes aina yhdessä asiakkaan kanssa sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa kokemukset vallankäytöstä olivat positiivisia. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että vallankäyttö toimii lähes aina auttamisen välineenä, jolloin asiakkaan tilanteeseen saadaan muutosta. Ilman vallankäyttöä ei saataisi aikaan asiakkaiden elämässä muutoksia. Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä tutkia aikuissosiaalityön toimintakäytännöissä olevia valtamekanismeja, jotka osallistavat tai syrjäyttävät asiakkaita. Ihmisten toimintavalmiuksiin vaikuttavat luonnollisesti erilaiset sosiaalitoimiston toimintakäytännöt, kuten työntekijöiden tavoitettavuus.
Subject (yso): aikuissosiaalityö
vuorovaikutus
vallankäyttö
valta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record