'Somalia lives with me' : Homeland and Religion in the Lives of Finnish Somalis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201011102737
Title: 'Somalia lives with me' : Homeland and Religion in the Lives of Finnish Somalis
Author: Johtela, Kaija-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Comparative Religion (Faculty of Arts)
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201011102737
http://hdl.handle.net/10138/19219
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this thesis is to examine Somalis who live in Finland through their memories. These memories are interpreted as subjective experiences emphasizing the significance of the past and religion in these memories. On the other hand, these memories are understood as a part of collective social memory of Somalis. This study also constructs a comparative perspective for practising Islam in Somalia and Finland. The methodological framework is based on theories of social memory, oral history and narrative analysis. The empirical data is collected by interviewing Somalis living in Finland. The interviews were conducted by using the method of half-structured thematic interview. The data consists of seven interviews. The interviewees are in the focus of this study since their experiences are considered as the main sources of information for this study. The empirical data of the study reveals that Somalis have maintained strong relations to Somalia. The relationship to Somalia is mainly constructed on positive memories. Memories from Somalia have acquired a significant role in the lives of the interviewees. Those memories will define their relation to both past and the present. In the context of religious memories, Islam is described as a way of living which provides advice and defines the terms of everyday life. As a part of those religious memories, the transmitting of Islamic and Somali values plays a significant role in the lives of Somalis in Finland. In such transmitting process of the values, the social religious memory has acquired a significant role. In the context of Islam in Finland, the religious education of children is mentioned as one of the most important features of the Islamic faith by the interviewees. In general, the practice of Islam does not create any major problems for the interviewees in Finland. The interviewees describe their practice of Islam quite similar when compared to their religious life in Somalia. The empirical data also points out the fact that the meaning of Islam has not changed after moving to Finland.Tutkielma keskittyy tarkastelemaan Suomessa asuvia somaleita heidän muistojensa kautta. Somalien tulkinnat omasta menneisyydestään ja uskonnon merkitys korostuvat näissä muistoissa. Muistoja tarkastellaan osana somalien yhteistä sosiaalista muistia. Tutkimus myös vertailee islamin harjoittamisen puitteita Somaliassa ja Suomessa. Metodologinen viitekehys muodostuu sosiaalisen muistin, muistitietotutkimuksen ja narratiivisen analyysin teorioista. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla Suomessa asuvia somaleita. Haastatteluissa hyödynnettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun metodia. Aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta. Haastateltavat ovat tutkimuksen keskiössä, koska aineisto rakentuu heidän kokemuksistaan. Tutkimus osoittaa, että Suomessa asuvilla somaleilla on vahvat suhteet kotimaahansa. Suhde Somaliaan rakentuu pääosin positiivisiin muistoihin. Somaliaan liittyvät muistot ovat merkittävässä asemassa Suomessa asuvien somalien arkielämässä. Muistot määrittävät somalien suhdetta sekä menneeseen että tulevaan aikaan. Uskontoon liittyvien muistojen kontekstissa haastateltavat kuvailevat islamia elämäntavaksi, joka antaa ohjeita ja määrittää arkipäiväistä elämää. Merkittävä osa uskontoon liittyvistä muistoista keskittyy islamilaisiin ja somalialaisiin arvoihin ja niiden välittämiseen nuoremmalle sukupolvelle. Sosiaalisella muistilla on tärkeä osa tässä arvojen siirtoprosessissa. Suomessa harjoitettavan islamin kontekstissa lasten uskonnollisen kasvatuksen merkitys korostuu. Somalit korostavat islamin harjoittamisen esteettömyyttä Suomessa. Yleisellä tasolla he kuvailevat islamin harjoittamista Suomessa samankaltaiseksi verrattuna Somaliassa harjoitettuun islamiin. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineisto osoittaa, että somalien islamin harjoittamisen merkitys ei ole muuttunut Suomessa.
Subject: Somalis
Somalia
Islam
oral history
narrative research
somalit
Somalia
muistitieto
narratiivinen tutkimus
Subject (yso): islam
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
somalial.pdf 281.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record