Tuetun asumisen tarpeessa olevien asiakkaiden sosiaaliset ongelmat ja tuen tarve

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194979
Title: Tuetun asumisen tarpeessa olevien asiakkaiden sosiaaliset ongelmat ja tuen tarve
Author: Mäntyniemi, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706194979
http://hdl.handle.net/10138/193539
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma tuo esiin tietoa espoolaisten tuettua asumista hakevien sosiaalityön asiakkaiden tilanteista ja tuentarpeista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden sosiaalisia ongelmia, elämänhallinnan haasteita sekä asumiseen liittyviä tuentarpeita. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Minkälaisia sosiaalisia ongelmia tuettua asumista hakevilla asiakkailla on? 2. Minkälaisiin elämänhallintaan liittyviin asioihin asiakas tarvitsee tukea? 3. Minkälaiset tekijät aiheuttavat asumisen haasteita? Tutkimuksessa on yhdistetty määrällistä ja laadullista tutkimusta, ja tutkimuksen tieteenfilosofisena lähestymistapana vaikuttaa sosiaalinen konstruktionismi. Aineisto muodostuu tuetun asumisen arvioon lähetetyistä 320 palvelupyyntölomakkeesta, joiden perusteella on tehty myönteinen päätös. Lomake on ollut käytössä Espoon kaupungilla 12.8.2015 alkaen. Tuettua asumista hakevat asiakkaat ovat joko asunnottomia tai asunnottomuuden uhan alla eläviä. Aineisto muodostuu suljetuista kysymyksistä kerätystä määrällisestä aineistosta sekä avoimista kysymyksistä kerätystä laadullisesta aineistosta. Analyysimenetelminä on käytetty tilastollista analyysiä sekä laadullista sisällönanalyysia ja sisällön erittelyä. Tuetun asumisen tarpeessa olevista asiakkaista hieman yli puolet oli asunnottomia. Suurin osa oli miehiä ja nuoria oli merkittävä osa. Asunnottomuus oli useimmiten lyhytkestoista. Asiakkailla oli asumisen ongelmien lisäksi runsaasti päihde- ja mielenterveysongelmia sekä talousvaikeuksia. Muita merkittäviä sosiaalisia ongelmia olivat ongelmat läheissuhteissa, rikollisuus ja väkivalta. Lisäksi korostuivat elämänhallinnan vaikeudet sekä haasteet hoitaa käytännön asioita. Vaikeuksista seurasi ongelmien syvenemistä, syrjäytymistä, asunnottomuutta sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. Tutkimuksen tuloksissa tulee esiin asiakkaiden sosiaalisten ongelmien sekä elämänhallinnan haasteiden moninaisuus. Vaikka palvelupyyntölomakkeella haetaan tuettua asumista, tuodaan siinä esiin myös paljon muita kuin asumiseen liittyviä ongelmia ja haasteita. Asiakkaista osa on vaikeasti syrjäytyneitä ja tarvitsee runsaita tukitoimia niin asumisen järjestämiseen kuin arjessa selviytymiseen. Asiakkaiden tilanteissa näkyy myös ongelmien ylisukupolvisuus. Asiakkaiden vanhemmilla saattoi olla itselläänkin päihde- ja mielenterveysongelmia. Asiakkaiden lapsista myös merkittävä osa oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Asiakkaat tarvitsevat monialaista ja suunniteltua tukea, jotta pysyvä asuminen mahdollistuu ja asiakkaat selviytyvät arjessa.
Subject: asunnottomuus
sosiaaliset ongelmat
elämänhallinta
tuettu asuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mantyniemi_sosiaalityo.pdf 473.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record