”[Se] tukkii mun ja monen muunkin sähköpostin” : kun organisaatiot kuuntelevat mediaa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195042
Title: ”[Se] tukkii mun ja monen muunkin sähköpostin” : kun organisaatiot kuuntelevat mediaa
Author: Kiviranta, Eva Aurora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195042
http://hdl.handle.net/10138/193586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Tässä työssä tutkitaan organisaatioita median kuuntelijoina ja sitä, mitä organisaatiot kuuntelun tuloksilla tekevät. Organisaatioiden viestinnältä odotetaan tuloksellisuuttaja samaan aikaan median vaikutusvalta omana yhteiskunnallisena toimijanaan vaikuttaa entistä enemmän organisaatioiden viestintätekemisiin. Vastatakseen paineeseen, organisaatiot panostavat entistä enemmän omaan yhteisöviestintäänsä, mikä korostaa puolestaan sidosryhmäsuhteiden merkityksen tärkeyttä ja sitä, kuinka sidosryhmiä kuunnellaan. Sidosryhmäviestintä tänä päivänä vaatii perinteisen viestinnän lisäksi entistä enemmän kykyä kuunnella ja analysoida keskustelua, mutta kuuntelemisen ja analysoinnin resurssit laahaavat usein organisaatioissa oman tekemisen perässä. Työssä lähdetään liikkeelle yhteisöviestinnän tutkimuksesta, joka pohjaa pitkälti organisaation ja sidosryhmän välisen viestinnän malleihin. Taustalla on erityisesti kaksisuuntainen viestinnän malli, jossa sen lisäksi että organisaatio välittää viestejään sidosryhmälle, organisaatio myös aktiivisesti kuuntelee sidosryhmiään ymmärtääkseen sidosryhmiensä tarpeita mahdollisimman hyvin. Sidosryhmien ymmärtäminen ja vahvat sidosryhmäsuhteet puolestaan ovat tänä päivänä entistä tärkeämpiä organisaation toiminnan kannalta ja siksi organisaatiot pyrkivätkin usein mahdollisimman läheiseen kanssakäymiseen keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Sidosryhmänä työssä tarkastellaan erityisesti mediaa, jonka vaikutusvalta mediatisaation myötä nähdään organisaatioiden toiminnalle kasvaneen. Organisaation toiminnan kannalta yhteistyö sidosryhmien, tässä tapauksessa median kanssa on organisaation menestyksen kannalta välttämätöntä ja siksi organisaatiot panostavatkin runsaasti suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Voidakseen ylläpitää suhteita mediaan, on organisaation pystyttävä kuuntelemaan median edustajia entistä paremmin, sillä vuorovaikutus on mahdotonta ilman aktiivista kuuntelua. Organisaatioiden sidosryhmäviestinnästä ylivoimaisesti suurin osa on edelleen organisaation oman viestin välittämistä, minkä voi nähdä haasteellisena sidosryhmän, tässä tapauksessa median kuuntelemisen näkökulmasta. Kuinka organisaatiot voivat kuunnella median tarpeita, jos kaikki resurssit käytetään omien viestien välittämiseen? Tässä tutkimuksessa kuuntelu ymmärretään sekä teknologiavälitteisenä (esimerkiksi mediaseurannan muodossa) että muuna vuorovaikutuksena esimerkiksi tapaamisten, sähköpostien tai puhelinkeskusteluiden muodossa. Tutkimuksessa keskeisessä roolissa onkin kuuntelun tutkimus ja tutkimuksen viitekehyksenä toimii kuuntelun Jim Macnamaran arkkitehtuuri. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa puolistrukturoitujen teemahaastattelujen ja teemoittelun kautta pyritään selvittämään, minkälaisia median kuuntelemisen käytäntöjä organisaatioilla on ja kuinka tuloksia käsitellään sisäisesti ja minkälaisiin jatkotoimenpiteisiin ne johtavat. Tutkimuksen haastateltavat ovat T-Median Maine & Luottamus –listauksen vuoden 2015 parhaiten menestyneiden organisaatioiden viestintäjohtajien ja -päälliköiden joukosta, jotta haastateltavat olisivat mahdollisimman asiantuntevia kertomaan siitä miten suomalaisissa organisaatioissa kuunnellaan mediaa ja miten tuloksia hyödynnetään organisaatioissa. Tutkimuksesta käy ilmi, että haastatelluista organisaatioista kaikissa median kuuntelua ja mediasuhteita pidettiin erittäin tärkeänä, mutta osassa organisaatioista mediaa myös pidettiin uhkana organisaation toiminnalle ja mediatyöhön suhtauduttiin siten varauksella. Suurimmalla osalla haastatelluista organisaatioista on automatisoitu mediaseuranta käytössä ja seurannan tuloksia käydään organisaatioissa laajemmin sisäisesti läpi. Kuuntelun arkkitehtuurin näkökulmasta monet kuunteluun kuuluvat elementit on kuitenkin organisaatioissa käsitelty melko pintapuolisesti ja epävirallisesti. Kuuntelun tehostamista ja tulosten hyödyntämistä ajatellen kuuntelun tulisi nauttia johdon puolelta entistä suurempaa tukeaja organisaatioilla tulisi olla resursseja panostaa tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen entistä enemmän pelkän automatisoidun seurannan sijaan. Yhteisöviestinnän ja sidosryhmien kannalta keskeisiä lähteitä työssä ovat Grunig ja Hunt, Cutlip et al. ja Kent ja Taylor. Mediatisaation kannalta keskeisiä lähteitä ovat Hjarvard, Lundby ja Ihlen ja Pallas. Kuuntelun kannalta keskeisiä lähteitä ovat Macnamara ja L’Etang.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record