Enhancing legitimacy in online consultations? : A study on European Commission’s public consultation : Debate on the future of Home Affairs policies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195069
Title: Enhancing legitimacy in online consultations? : A study on European Commission’s public consultation : Debate on the future of Home Affairs policies
Author: Reinsalo, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195069
http://hdl.handle.net/10138/193651
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Political Science, Politics
Allmän statslära, politologi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan EU:n sisä- ja oikeusasiain alaan kuuluvaa julkista kuulemista, keskustelua sisäasiain politiikan tulevaisuuden suuntaviivoista, jonka Euroopan komissio järjesti vuosien 2013 ja 2014 välisenä aikana. Useat intressiryhmät osallistuivat kuulemiseen, ja tutkielma tarkastelee, mikä merkitys sillä katsotaan olevan. Johtuen komission institutionaalisesta asemasta, se tarvitsee informaatiota ja asiantuntemusta intressiryhmiltä koskien input- ja output-legitimiteettiä. Komissiolla kuulemisjärjestelmä hallintomallinsa puitteissa. Vaikka aikaisempaa tutkimusta on olemassa, on avoimia julkisia kuulemisia tutkittu verrattain vähän. Representaation ja legitimiteetin teoriataustaa hyödyntäen tutkielma kysyy, minkä vuoksi intressiryhmät osallistuvat julkiseen kuulemiseen ja missä määrin tämän voidaan nähdä edistävän komission päätöksenteon legitimiteettiä. Teemahaastatteluja toteutettiin Brysselissä keväällä 2015 tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Haastateltavat edustavat eri intressiryhmiä, kuten kansalaisjärjestöjä, sekä työnantajien- että työntekijöiden edustajia. Haastattelut analysoitiin laadullisin sisällönanalyysimenetelmin, vuoropuhelussa representaation ja legitimiteetin teorioiden kanssa. Legitimiteettiä tarkasteltaessa eriteltiin aikaisemman tutkimuksen perusteella viisi kriteeriä: vastaanottavaisuus, osallistavuus, läpinäkyvyys, tulosten painoarvo sekä tehokkuus. Lisäksi analyysi kytketään aiempaan tutkimukseen. Haastatteluaineiston perusteella avoin julkinen kuuleminen koskien sisäasian politiikan suuntaviivoja nähdään täydentävänä kuulemisvälineenä niin komission kuin sidosryhmien näkökulmasta. Vaikka intressiryhmät korostavat vaatimattomia odotuksia prosessien suhteen, nähdään niihin osallistuminen tärkeänä. Tutkielman tulokset osoittavat, että kuulemiseen valmistautuessaan sidosryhmät kuulevat jäseniään, mutta vastaanottavat kommentteja ja ehdotuksia vain harvoin. Intressiryhmien siteet jäseniinsä ovat olemassa, mutta kuulemiseen osallistuessa osallistumisprosessi on Bryssel-vetoinen. Niin komission kuin kuulemiseen osallistujat arvostavat kuulemiskulttuuria. Informaalin representaation tarkastelu, ja sen arviointi suhteessa demokratian ja legitimiteetin vahvistamiseen nähdään yhtenä keskeisistä tutkimusaloista EU:n tutkimuksessa ja tähän liittyen tämä tutkielma on osaltaan ollut vaikuttamassa. On huomioitava, että tutkielmaan sisältyy myös rajoitteita koskien niin aineistoa kuin teoreettistä viitekehystä. Haastatteluaineisto täytyy suhteuttaa siihen, että se koostuu haastateltavien henkilökohtaisista näkemyksistä. Tässä mielessä tutkimuksen tuloksista ei voida vetää kauaskantoisia päätelmiä.This thesis examines an open public consultation, Debate on the future of Home Affairs policies, organized by the European Commission in 2013-2014. Moreover, it investigates perceived significance of the consultation, in which several interest organizations took part. Because of its institutional position, The Commission needs input and expertize from interest organizations for both input and output legitimacy aspirations. Moreover, it has developed a consultation regime as part of European Governance. Although prior research exists, relatively little is known about open online consultations. Utiliziing theories of representation and legitimacy, this thesis examines why do interest organizations participate in online consultation, and how and whether are they able to contribute to advance legitimacy in Commission’s decision making processes. To investigate the research problem, semi-structural interviews were conducted in Brussels during spring 2015. The range of respondents consists of a representative of the Commission, and senior officials coming from NGO’s, employers’ interest organizations and trade unions. The interviews are analysed with qualitative content analysis methods, in interaction with the theories of representation and legitimacy. The criteria to assess legitimacy is based on prior research, and consists of responsiveness, representativenes, inclusiveness, transparency, weight of the results and efficacy. Moreover, the analysis is reflected to prior research. Based on the interview data, open online consultation on the future of home affairs policies is perceived as a complementary consultation instument for both the Commission and interest organization. However, interest organizations highlight that although they don’t have high expections in making an impact in open online consultation, participating in them cannot be ignored. Results indicate that when forming a position to online consultation, organizations consult their members, but rarely receive a great deal of input from their members. Interest organizations’ links with their regular members are constant, but in terms of participating in online consultation, the process is Brussels-lead. Moreover, both the Commission and the consultation participants value the consultation culture. Understanding the role of non-electoral representation, and assessing their contribution to democracy or legitimacy is outlined as one of the key research fields in EU studies and this thesis has made a contribution in it. The thesis has also limitations regarding both the data and theoretical frameworks that are to be kept in mind. The interview data consists of individual individual perceptions of respondents and must be treated accordingly. Therefore, far reaching conclusions based on the results ought to be avoided.
Subject: public consultation
legitimacy
representation
European Union
Home Affairs


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record