Deciding to Help : Refugee Reception Decision-Making in Finland from the 1970s until the 2010s

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Kolu, Emma
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706195076
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/193656
dc.description.abstract Hallinnolliset maahanmuutto- ja pakolaiskysymykset politiikassa, mediassa ja tutkimuksessa, rajautuvat usein turvapaikkaprosessiin. Erityisesti hallinnollisesti, pakolaisten vastaanotto ei kuitenkaan pääty turvapaikkapäätöksiin. Tämä tutkimus perehtyy päätöksentekoon ja politiikan muotoutumiseen, empiirisenä tapauksenaan pakolaisten vastaanottojärjestelmä Suomessa. Poliittisen päätöksenteon sijaan, keskiössä on ministeritason toiminta. Erityisenä kysymyksenä käsitellään kunnallista pakolaisten vastaanottoa sekä ministeriötyönjakoa ja hallinnollisen ja poliittisen tason yhtymäkohtia, jotka nousivat esiin tutkimustyön aikana. Tutkimus alkaa 70-luvulta, nykyaikaisen pakolaisten vastaanoton alusta, ja päätyy nykypäivään. Taustana ovat rajoitettu rationaalisuus -teoriat, tarkemmin yhdistetty kehys teorioista “garbage can” sekä John W. Kingdonin agendat ja vaihtoehdot. Tutkimuksessa analysoidaan yleistä kehitystä sekä 11 päätöstilaisuutta tarkemmin. Ministeritason dokumentit näistä tilanteista analysoitiin tulkitsevalla sisältöanalyysilla, koodauksen avulla. Teoriataustaan perustuen, rasite, tehokkuus, rakenne, osallistuminen, agenda sekä ongelmat ja ratkaisut ovat tarkastelun kohteena. Tutkimuksen tuloksina todetaan, että pitkän tähtäimen kehitys pakolaisten vastaanoton hallinnossa Suomessa ei ole klassisessa mielessä rationaalinen tai tehokas, vaan satunnainen, kaoottinen ja toisaalta pysähtynyt prosessi. Muutoksia tehdään joko edes-takaisin, kuten vastuuministeriön osalta, tai niitä ei tehdä lainkaan, kuten kunnallisen vastaanoton korvausten tapauksessa. Vaikka ratkaisujen väitetään liittyvän esitettyihin ongelmiin ja vaikka päätöksiä tehdään, monet ongelmat säilyivät ja esiintyivät usein materiaalissa. Päätöksenteko ei ollut vain ongelmien ratkaisua, vaan kokoelma erillisiä virtoja, streams. Ongelmat etsivät ratkaisuja ja päätöstilaisuuksia, mutta myös tilaisuudet etsivät ongelmia ja ratkaisuja sekä ratkaisut tilanteita ja ongelmia. Analyysin mukaan, prosessi ja tulokset riippuvat kunkin tutkitun tilanteen ominaisuuksista, kuten kontekstista ja rakenteista, kuten teoriatausta esittää. Teoreettinen tausta toi tutkimukseen sopivia konsepteja ja määritelmiä monimutkaisen prosessin analysointiin. Teoriakehyksen vahvuus oli erityisesti elementtien erillisessä tarkastelussa. fi
dc.description.abstract Concerning immigration and refugee issues, in politics, media and research, often the focus seems to be from an administrational point of view only the asylum process. However, especially in administration, refugee reception does not end in asylum decisions. This study examines organizational decision-making and public policy formation in the case of Finnish refugee reception, after granted residence permits. Instead of political decision-making, the focus is on how the issue is dealt with before authoritative politics, on the ministry level. The particular interest is municipal refugee resettlement, complemented with questions of ministry division of labor and connections between administrational and political levels, which emerged during the analysis. The time perspective is from the 1970s, the start of modern refugee reception, until today. The theoretical background is in the bounded rationality paradigm of organizational decision-making theories. The framework is more specifically a combination of the garbage can theory by Cohen, March and Olsen, and the agendas and alternatives approach to policy formation processes by Kingdon. The study analyses general development and 11 decision situations more closely. The ministry level documents of these situations are analyzed through interpretive content analysis, with coding and a strive to thick analysis. Based on the theories, load, effectivity, access structure, participation, agenda and the problems and solutions are looked at. After reflecting the streams and structures of this considered organized anarchy, it is concluded, that the long-term development path of refugee reception administration can not be seen as a classically rational and efficient progress, but more of a coincidental, chaotic and stalled process. Changes either go back and forth, like the responsible ministry, or stay very still, like the municipal resettlement compensation system. Even though solutions claimed to address problems and despite decisions, many problems persisted and resurfaced often. Decision-making is not only an activity of solving problems, but a collection of separate streams. There were problems looking for solutions and decision situations, but also decision situations looking for problems and solutions, and solutions looking for situations and problems. According to this analysis the process and outcomes are affected by features, such as context, load and structures. The theoretical background provided suitable concepts and definitions to examine this type of ambiguous policy field, with multiple actors, problems and solutions, and complex relations to politics. The strength of this framework is especially in distinguishing elements. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject garbage can en
dc.subject rajoitettu rationaalisuus fi
dc.subject pakolaisten vastaanotto fi
dc.title Deciding to Help : Refugee Reception Decision-Making in Finland from the 1970s until the 2010s en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
dc.subject.discipline Political Science, Administration and Organisations en
dc.subject.discipline Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning sv
dc.subject.yso pakolaiset
dc.subject.yso päätöksenteko
dc.subject.yso hallinto
dc.subject.yso maahanmuutto
dc.subject.yso maahanmuuttopolitiikka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706195076

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kolu_Valtiooppi.pdf 8.790Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record