Lisää kotimaista julkisiin ammattikeittiöihin : elintarviketeollisuuden kokemat haasteet ja mahdollisuudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154914
Title: Lisää kotimaista julkisiin ammattikeittiöihin : elintarviketeollisuuden kokemat haasteet ja mahdollisuudet
Author: Pihkala, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154914
http://hdl.handle.net/10138/193707
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tutkimusongelma oli: • Miten julkisten ammattikeittiöiden raaka-aineiden kotimaisuusastetta voitaisiin nostaa? Tutkimuksen alaongelmat olivat: • Mitä esteitä elintarviketeollisuus näkee kotimaisuusasteen nostamiselle? • Mitä mahdollisuuksia elintarviketeollisuus näkee kotimaisuusasteen nostamiselle? • Miten arktisen ruoantuotannon konseptia voitaisiin käyttää apuna kotimaisen raaka-aineen markkinoimisessa? Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen aineisto kerättiin tekemällä 10 kpl teemahaastatteluja. Haastateltaviksi valittiin Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävien elintarvikeyritysten edustajia. Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin brändin rakentamista, julkisten ammattikeittiöiden elintarvikehankintoja sekä kotimaisen raaka-aineen käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä. Suomalaisen elintarvikeraaka-aineen erikoispiirteitä käsiteltiin arktisen ruoantuotannon konseptin avulla. Tutkimuksen perusteella kotimaisen raaka-aineen kotimaisuusasteen nostamisen suurin este on sen hinta. Merkittävin keino lisätä kotimaisen raaka-aineen määrää julkisten ammattikeittiöiden hankinnoissa olisi tämän tutkimuksen mukaan vaikuttaminen julkisten hankintojen kriteereihin. Kriteereihin voitaisiin vaikuttaa muun muassa parantamalla viranomaisyhteistyötä, lisäämällä hankinnoista vastaavien ihmisten koulutusta ja tarjoamalla hankinnoista vastaaville henkilöille valmiita kriteeristöjä, joiden avulla heidän työnsä helpottuisi. Arktisen ruoantuotannon konsepti koettiin tässä tutkimuksessa hyödylliseksi ensisijaisesti elintarvikeviennin käyttöön.
Subject: julkiset elintarvikehankinnat
brändi
ruoan alkuperä
arktinen ruoantuotanto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record