Kuluttajien suhtautuminen elintarvikealan yritysten hyväntekeväisyystoimintaan

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154884
Julkaisun nimi: Kuluttajien suhtautuminen elintarvikealan yritysten hyväntekeväisyystoimintaan
Tekijä: Tolonen, Emmi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154884
http://hdl.handle.net/10138/193712
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien erilaisia suhtautumistapoja yritysen hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen lähestymistapa ja tutkimusmetelmänä käytettiin teemhaastattelua. Teemahaastattelun sisällytettiin lisäksi skenaariotehtävä, jossa tutkittavat asettivat paremmuusjärjestykseen seitsemän erilaista tutkijan muotoilemaa hyväntekeväisyysskenaariota elintarvikealalta. Tavoitteena oli syvällisesti ymmärtää kuluttajien erilaisia käsityksiä ja asenteita yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Skenaariotehtävän tavoitteena oli tuottaa vapaanpaa keskusteluja ja saada tutkittavat perustelemaan mielipiteitään. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä yli 18 –vuotiasta kuluttajaa pääkaupunkiseudun alueelta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui sidosryhmäteorian sekä kuluttajakäyttäytymisen teorian pohjalle. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin lyhyesti yhteiskuntavastuuta ilmiönä sekä hyväntekeväisyyden eritysipiirteitä osana yritysten yhteiskuntavastuuta. Tutkimuksen perusteella kuluttajien suhtautumistavat yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan ovat vaihtelevia. Yleisesti suhtautumistapa tutkittavien keskuudessa hyväntekeväisyyttä kohtaan oli positiivinen. Yksittäisten tapausten kohdalla kuitenkin kuluttajalle syntyvään käsitykseen vaikuttavat monet eri tekijät, joita ovat esimerkiksi tilannetekijät ja kuluttajan ominaisuudet. Suhtautumista hyväntekeväisyyteen määrittää vahvasti kuluttajan yksilöllisyys. Yleispätevää vastausta siihen, millainen hyväntekeväisyys elintarvikealalla erottuu positiivisesti on tutkimuksen perusteella mahdotonta antaa, sillä tilannetekijöiden ja kuluttajien henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus on niin suuri. Joitain tekijöitä tutkimuksessa kuitenkin nousi esiin. Hyväntekeväisyyden kohteista tutkittavat arvostivat eniten kotimaahan, vähäosaisiin sekä lapsiin kohdistuneita hyväntekeväisyystoimia. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että yrityksen hyväntekeväisyystoiminnasta välittyy aito halu auttaa.eli hyväntekeväisyys on luonteeltaan altruistista. Tutkimuksen mukaan kuluttajan elämäntilanteella ja erityisesti taloudellisella tilanteella on vaikutusta suhtautumistapaan yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Mikäli kuluttajalla itsellään ei ole paljoa käyetttävissä olevaa rahaa, ei hyväntekeväisyyttä koeta kiinnostavaksi ja tama heijastui asenteena myös yritysten hyväntekeväisyyttä kohtaan.
Avainsanat: hyväntekeväisyys
vastuullisuus
sidosryhmäteoria
kuluttajakäyttäytyminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot