Kuluttajien suhtautuminen elintarvikealan yritysten hyväntekeväisyystoimintaan

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Tolonen, Emmi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706154884
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/193712
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien erilaisia suhtautumistapoja yritysen hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen lähestymistapa ja tutkimusmetelmänä käytettiin teemhaastattelua. Teemahaastattelun sisällytettiin lisäksi skenaariotehtävä, jossa tutkittavat asettivat paremmuusjärjestykseen seitsemän erilaista tutkijan muotoilemaa hyväntekeväisyysskenaariota elintarvikealalta. Tavoitteena oli syvällisesti ymmärtää kuluttajien erilaisia käsityksiä ja asenteita yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Skenaariotehtävän tavoitteena oli tuottaa vapaanpaa keskusteluja ja saada tutkittavat perustelemaan mielipiteitään. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä yli 18 –vuotiasta kuluttajaa pääkaupunkiseudun alueelta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui sidosryhmäteorian sekä kuluttajakäyttäytymisen teorian pohjalle. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin lyhyesti yhteiskuntavastuuta ilmiönä sekä hyväntekeväisyyden eritysipiirteitä osana yritysten yhteiskuntavastuuta. Tutkimuksen perusteella kuluttajien suhtautumistavat yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan ovat vaihtelevia. Yleisesti suhtautumistapa tutkittavien keskuudessa hyväntekeväisyyttä kohtaan oli positiivinen. Yksittäisten tapausten kohdalla kuitenkin kuluttajalle syntyvään käsitykseen vaikuttavat monet eri tekijät, joita ovat esimerkiksi tilannetekijät ja kuluttajan ominaisuudet. Suhtautumista hyväntekeväisyyteen määrittää vahvasti kuluttajan yksilöllisyys. Yleispätevää vastausta siihen, millainen hyväntekeväisyys elintarvikealalla erottuu positiivisesti on tutkimuksen perusteella mahdotonta antaa, sillä tilannetekijöiden ja kuluttajien henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus on niin suuri. Joitain tekijöitä tutkimuksessa kuitenkin nousi esiin. Hyväntekeväisyyden kohteista tutkittavat arvostivat eniten kotimaahan, vähäosaisiin sekä lapsiin kohdistuneita hyväntekeväisyystoimia. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että yrityksen hyväntekeväisyystoiminnasta välittyy aito halu auttaa.eli hyväntekeväisyys on luonteeltaan altruistista. Tutkimuksen mukaan kuluttajan elämäntilanteella ja erityisesti taloudellisella tilanteella on vaikutusta suhtautumistapaan yritysten hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan. Mikäli kuluttajalla itsellään ei ole paljoa käyetttävissä olevaa rahaa, ei hyväntekeväisyyttä koeta kiinnostavaksi ja tama heijastui asenteena myös yritysten hyväntekeväisyyttä kohtaan. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject hyväntekeväisyys fi
dc.subject vastuullisuus fi
dc.subject sidosryhmäteoria fi
dc.subject kuluttajakäyttäytyminen fi
dc.title Kuluttajien suhtautuminen elintarvikealan yritysten hyväntekeväisyystoimintaan fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154884

Files in this item

Files Size Format View
PROGRADU_EmmiTolonen_2017PDF.pdf 772.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record