HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154882
Titel: HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa
Författare: Jokinen, Lisa
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154882
http://hdl.handle.net/10138/193717
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstrakt: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HR-ammattilaisten kokemuksia strategisen partnerin roolin toteuttamisen haasteista. Strategisena partnerina toimiminen tarkoittaa, että HR-funktio tukee liiketoimintaa sen haasteissa ja pyrkimyksissä henkilöstönäkökulmasta käsin. Tutkimusaihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi: aihepiiri on ollut paljon esillä alan tutkimuksissa, lehdissä sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen pääkysymys oli ”Mitä haasteita HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisessa?” Alakysymykset olivat: ”Kuinka keskeisenä HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisen omassa työssään?”, ”Miten HR-ammattilaisten rooli on muuttunut työuran aikana?” ja ”Miten HR-ammattilaiset kokevat heihin kohdistuvat odotukset strategisen partnerin roolin toteuttamisesta?” Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisen metodiksi valittiin teemahaastattelut ja haastattelujen teemat poimittiin tutkimuksen teoriaosuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa HR-ammattilaista, jotka edustivat eri aloja. Haastatellut HR-ammattilaiset eivät edustaneet HR-johtoa, vaan tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan työntekijätason kokemuksia. Analyysitapa oli teorialähtöinen ja metodina oli teemoittelu. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että HR-ammattilaiset kokevat useita haasteita strategisen partnerin roolin toteuttamisessa. Merkittävänä haasteena nähtiin ajan riittämättömyys. Haasteellisena koettiin myöskin yrityksen talouden ja liiketoiminnan riittävän syvällisen osaamisen puuttuminen. Samaan kategoriaan voidaan nähdä kuuluvaksi puutteelliset kyvyt datan analysoinnissa. Roolin ottamisen tekivät usein myös haasteelliseksi organisaation muut tahot, jotka saattavat olla haluttomia tällaiseen yhteistyöhön. Tämä ilmeni kiinnostuksen puutteena tai ulkopuolelle jättämisenä erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksen tulosten valossa vaikuttaisi tärkeältä tarkastella HR-funktion resursseja, tai ainakin työnjakoa. Lisäksi olisi tärkeää pohtia, miten taataan HR-ammattilaisten kompetenssien päivittäminen tarvittavilta osin. Johdon ja HR-funktion olisi myös hyvä käydä keskustelua strategisen partnerin roolin odotuksista, jotta odotukset selkiytyisivät molemmin puolin.
Subject: HR
strateginen partneri
HR-funktion rooli


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
lisa_jokinen_pg_2017.pdf 1.416Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post