HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Jokinen, Lisa
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706154882
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/193717
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HR-ammattilaisten kokemuksia strategisen partnerin roolin toteuttamisen haasteista. Strategisena partnerina toimiminen tarkoittaa, että HR-funktio tukee liiketoimintaa sen haasteissa ja pyrkimyksissä henkilöstönäkökulmasta käsin. Tutkimusaihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi: aihepiiri on ollut paljon esillä alan tutkimuksissa, lehdissä sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen pääkysymys oli ”Mitä haasteita HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisessa?” Alakysymykset olivat: ”Kuinka keskeisenä HR-ammattilaiset kokevat strategisen partnerin roolin toteuttamisen omassa työssään?”, ”Miten HR-ammattilaisten rooli on muuttunut työuran aikana?” ja ”Miten HR-ammattilaiset kokevat heihin kohdistuvat odotukset strategisen partnerin roolin toteuttamisesta?” Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisen metodiksi valittiin teemahaastattelut ja haastattelujen teemat poimittiin tutkimuksen teoriaosuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa HR-ammattilaista, jotka edustivat eri aloja. Haastatellut HR-ammattilaiset eivät edustaneet HR-johtoa, vaan tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan työntekijätason kokemuksia. Analyysitapa oli teorialähtöinen ja metodina oli teemoittelu. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että HR-ammattilaiset kokevat useita haasteita strategisen partnerin roolin toteuttamisessa. Merkittävänä haasteena nähtiin ajan riittämättömyys. Haasteellisena koettiin myöskin yrityksen talouden ja liiketoiminnan riittävän syvällisen osaamisen puuttuminen. Samaan kategoriaan voidaan nähdä kuuluvaksi puutteelliset kyvyt datan analysoinnissa. Roolin ottamisen tekivät usein myös haasteelliseksi organisaation muut tahot, jotka saattavat olla haluttomia tällaiseen yhteistyöhön. Tämä ilmeni kiinnostuksen puutteena tai ulkopuolelle jättämisenä erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksen tulosten valossa vaikuttaisi tärkeältä tarkastella HR-funktion resursseja, tai ainakin työnjakoa. Lisäksi olisi tärkeää pohtia, miten taataan HR-ammattilaisten kompetenssien päivittäminen tarvittavilta osin. Johdon ja HR-funktion olisi myös hyvä käydä keskustelua strategisen partnerin roolin odotuksista, jotta odotukset selkiytyisivät molemmin puolin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject HR fi
dc.subject strateginen partneri fi
dc.subject HR-funktion rooli fi
dc.title HR-ammattilaisten kokemat haasteet strategisen partnerin roolin toteuttamisessa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154882

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lisa_jokinen_pg_2017.pdf 1.416Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record