Miten kuluttajat haluavat saada tietoa vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154918
Title: Miten kuluttajat haluavat saada tietoa vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista?
Author: Välimäki, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154918
http://hdl.handle.net/10138/193722
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Vastuullisesti tuotettujen ruokatuotteiden kulutuksen lisääntymisen esteeksi on esitetty monia asioita, joista isoimpana on noussut esiin informaation saamisen vaikeus eri tilanteissa. Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa miten kuluttajat hakevat tietoa vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista eri tilanteissa ja mitkä tekijät vaikuttavat tiedon omaksumiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa ilmiötä mahdollisimman laajasti, joten tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, tiedonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu ja ennakkokartoitus. Ennakkokartoitusta käytettiin haastattelun apuna, suuntaamaan kysymyksiä tarkemmin. Haastatteluja tehtiin 13 kpl ja ne litteroitiin sekä niistä tehtiin sisällönanalyysi teemoittelua apuna käyttäen. Tulosten mukaan tietoa oli saatavilla, mutta se oli hajallaan ja pirstaleista, mikä vaikeuttaa kuluttajan vastuullisia valintoja elintarvikkeissa. Olemassa oleva tieto ja sitoutumisen taso olivat pohjana sille mihin kuluttajat kiinnittivät huomiota. Kuluttajien välillä tuli esiin suuria eroja tiedonhaussa ja omaksumisessa sitoutuneisuuden ja oman toiminnan vaikuttavuuden tasojen mukaan. Kuluttajat jaettiin kolmeen eri käyttäytymisprofiiliin tiedonhaun ja tarpeiden perusteella. Oikeanlaisen tiedon tarjoamisen tärkeys korostui, jotta kuluttajat osaisivat tehdä eettisiä valintoja ja sitoutuisivat eettiseen kuluttamiseen. Tietoa ja vihjeitä vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista tulisi tulla useammasta tietolähteestä, jotta siihen kiinnitettäisiin huomiota. Haastatteluissa tuli ilmi myös tarve entistä luotettavamman, avoimemman ja todennettavan tiedon tarjoamiselle kuluttajille ja eri tahojen yhteistyö tiedon tarjoamisessa. Johtopäätöksissä esitetään erilaisen tiedon tarjoamista vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista eri sitoutumistason omaaville kuluttajille ja vastuullisuusmerkkien yli menevistä vastuullisuuden osatekijöistä viestimistä luotettavuuden parantamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Subject: vastuullisuus
vastuullinen kuluttaja
tiedonhaku
sitoutuminen
oman toiminnan vaikuttavuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record